Ανάθεση στη ΔΑΚΕΚ της εκτέλεσης του έργου ΄΄Ανάπλαση Κ.Χ. του Τ.Δ. Σολομού΄΄

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 177
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 22ο :  «Ανάθεση στη ΔΑΚΕΚ της εκτέλεσης του έργου ΄΄Ανάπλαση Κ.Χ.
                       του Τ.Δ. Σολομού΄΄»
 
         
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος ,3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Παναγιώτης Λούμπας, 5) Γρηγόρης Καρπούζης, 6) Χρήστος Λιάπης και 7) Χρήστος Μελέτης
           
Απόφαση: 177   Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας
                             διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι προκειμένου να  αναθέσουμε στην ΔΑΚΕΚ την εκτέλεση του εν θέματι έργου, πρέπει να τροποποιήσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
Εντάσσει στην κατηγορία Β3 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. του Τ.Δ. Σολομού» προϋπολογισμού 45.000 €
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
 
Λαμβάνουμε από το Αποθεματικό με ΚΑ 9111 ποσό 45.000 € και εγγράφουμε νέα πίστωση με ΚΑ 30/7322.0064 και τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. του Τ.Δ. Σολομού» ποσού 45.000,00 €
 
            Μετά την παραπάνω αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2010, εσείς θα πρέπει να ψηφίσετε τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.
 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
   «Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εξεπόνησε τη μελέτη του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. του Τ.Δ. Σολομού» συνολικής δαπάνης 45.000,00 EURO με αριθμό μελέτης 41/2010.
   Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 171/87, ο Δήμος μπορεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αναθέτει σε επιχείρηση Ο.Τ.Α. την εκτέλεση εργασίας αν ο προϋπολογισμός δεν ξεπερνά το ποσό των 45.000 EURO
Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρία Κορίνθου (Δ.Α.Κ.Ε.Κ.) είναι εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ, με αύξοντα αριθμό 25335 και ως εκ τούτου πληροί  όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις της μελέτης για την ανάληψη της κατασκευής της εν λόγω έργου.  
 Σύμφωνα με την ευεργετική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 171/87, ο ανάδοχος (Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρία Κορίνθου), δύναται να μην καταβάλλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων σύμβασης. 
 Κατόπιν αυτών
Εισηγούμεθα την ανάθεση της παραπάνω εργασίας στην ΔΑΚΕΚ.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 171/87 και των άρθρων από 159 έως 162 & 268 § 1 του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
            Α.  Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010, ως εξής:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
Εντάσσει στην κατηγορία Β3 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. του Τ.Δ. Σολομού» προϋπολογισμού 45.000 €
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
 
Λαμβάνει από το Αποθεματικό με ΚΑ 9111 ποσό 45.000 € και  εγγράφει νέα πίστωση με ΚΑ 30/7322.0064 και τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. του Τ.Δ. Σολομού» ποσού 45.000,00 €
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
 
Β. Αναθέτει απευθείας στην Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία Κορίνθου, η οποία είναι εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ με αύξοντα αριθμό 25335, την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. του Τ.Δ. Σολομού»  προϋπολογισμού 45.000,00€ με αριθμό μελέτης 41/2010.
 
          Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. 
……………………………………………………………………………………………
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 177 / 2010.-
   
    Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν         Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-06-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ