Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία απόρων παιδιών του Δήμου σε κατασκηνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 178
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 23ο :  «Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία απόρων παιδιών του Δήμου
                       σε κατασκηνώσεις»
        
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Παναγιώτης Λούμπας, 5) Γρηγόρης Καρπούζης, 6) Χρήστος Λιάπης και 7) Χρήστος Μελέτης.
 
Απόφαση: 178   Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας
                              διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, θεωρούμε μείζονος σημασίας, την στήριξη των παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Με το πρόγραμμα των θερινών κατασκηνώσεων προτιθέμεθα να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά που βιώνουν δύσκολες κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις να ζήσουν λίγες μέρες ξεγνοιασιάς σε μια θερινή κατασκήνωση της περιοχής μας.
Βάση του άρθρου 75 παρ.5 και 202 παρ.2 του ν. 3463/2006 ένα τέτοιο πρόγραμμα εμπίπτει στην ανάληψη δράσης τοπικής εμβέλειας εφαρμογής κοινωνικού προγράμματος προς ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων.
Το πρόγραμμα των «Παιδικών κατασκηνώσεων» είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα του οποίου η μελέτη γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας και εφαρμόζεται από ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά προς τα παιδιά κατοίκων – οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, της ευκαιρίας δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ο Δήμος, με το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να στηρίξει τον κάτοικο – οικονομικά αδύνατο γονέα και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της πόλης μας. Οι κατασκηνώσεις, προσφέρουν στα παιδιά ημέρες ξεγνοιασιάς, εκτόνωσης παιχνιδιού και ψυχαγωγίας με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού. Επιδιώκουν να ζήσουν τα παιδιά, ανεκτίμητες εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν στην ανεξαρτητοποίησή, στην αυτοέκφραση και δραστηριοποίηση τους. Να ανακαλύψουν νέες κλίσεις και ταλέντα καθώς και την ικανότητα επικοινωνίας όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα από την ομαδική ζωή με συνομήλικους. Μέσα από ειδικά μελετημένα προγράμματα, που εφαρμόζονται στις κατασκηνώσεις καθ’ όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους και περιλαμβάνουν αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία όπως: ποδόσφαιρο, basket, volley, tennis, κολύμβηση, χορό, θέατρο, κινηματογράφο, παιχνίδια γνώσεων καθώς και πολλά άλλα, παρέχεται στα παιδιά ουσιαστική αγωγή ψυχής και νέοι ορίζοντες. Εμπειρίες που πολλά παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα να νοιώσουν στην καθημερινότητα τους λόγω ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που βιώνουν.
Με το πρόγραμμα των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» δίνεται η ευκαιρία, σε 45, αγόρια ή κορίτσια του Δήμου μας, ηλικίας από 6 έως 17 ετών, που διαφορετικά δεν έχουν την ευκαιρία, να σταλούν για έντεκα ημέρες (το κάθε παιδί), σε μια εκ’ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των παιδιών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που φιλοξενούνται από Ιδρύματα που εδρεύουν στο Δήμο μας π.χ. «Χαμόγελο του Παιδιού» και ομογενείς (μόνιμοι κάτοικοι).
Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει έπειτα από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων οικογενειών και την καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας, αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του 2010 και εκκαθαριστικού του 2009 (και πάντως με φορολογική δήλωση έως των 15.000€ με ένα παιδί, 16.500€ με δυο παιδιά και 22.000 με τρία παιδιά, 23.500€ με τέσσερα παιδιά, 25.000€ με πέντε παιδιά και 26.500€ με έξι παιδιά και άνω, βάσει του Νόμου 3808 άρθρο 1 και του σχετικού πίνακα ανώτατου ύψους συνολικού οικογενειακού εισοδήματος στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, ενώ θα συνυπολογίζονται ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η οικογένεια όπως ανεργία, χηρεία ή διαζύγιο κ.λ.π. η οποίες και διαπιστώνονται μετά από την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 
Ο προϋπολογισμός του παραπάνω κοινωνικού προγράμματος, των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» για το έτος 2010, θα ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Η σχετική πίστωση θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικον. Έτους 2010 και θα βαρύνει τον κωδικό 15/6117.0005 και τίτλο «Αμοιβές για πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων» συνολικού ποσού 15.000€.
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση του προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων στο Δήμο μας»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 75 § 5 και 202 § 2 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το πρόγραμμα των θερινών παιδικών κατασκηνώσεων, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, το οποίο απευθύνεται σε παιδιάοικονομικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά προς τα παιδιά κατοίκων – οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, της ευκαιρίας δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ο Δήμος, με το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να στηρίξει τον κάτοικο – οικονομικά αδύνατο γονέα και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της πόλης μας. Οι κατασκηνώσεις, προσφέρουν στα παιδιά ημέρες ξεγνοιασιάς, εκτόνωσης, παιχνιδιού και ψυχαγωγίας με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού.
Με το πρόγραμμα των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» θα δοθεί η ευκαιρία, σε 45, αγόρια ή κορίτσια του Δήμου μας, ηλικίας από 6 έως 17 ετών, που διαφορετικά δεν έχουν την ευκαιρία, να σταλούν για έντεκα ημέρες (το κάθε παιδί), σε μια εκ’ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των παιδιών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που φιλοξενούνται από Ιδρύματα που εδρεύουν στο Δήμο μας π.χ. «Χαμόγελο του Παιδιού» και ομογενείς (μόνιμοι κάτοικοι).
Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει έπειτα από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων οικογενειών και την καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας, αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του 2010 και εκκαθαριστικού του 2009 (και πάντως με φορολογική δήλωση έως των 15.000€ με ένα παιδί, 16.500€ με δυο παιδιά και 22.000 με τρία παιδιά, 23.500€ με τέσσερα παιδιά, 25.000€ με πέντε παιδιά και 26.500€ με έξι παιδιά και άνω, βάσει του Νόμου 3808 άρθρο 1 και του σχετικού πίνακα ανώτατου ύψους συνολικού οικογενειακού εισοδήματος στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, ενώ θα συνυπολογίζονται ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες που βιώνει η οικογένεια όπως ανεργία, χηρεία ή διαζύγιο κ.λ.π. η οποίες και διαπιστώνονται μετά από την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 
Ο προϋπολογισμός του παραπάνω κοινωνικού προγράμματος, των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» για το έτος 2010, θα ανέρχεται στο ποσό των 13.500,00€ πλέον ΦΠΑ. Η σχετική πίστωση θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2010 και θα βαρύνει τον κωδικό 15/6117.0005 και τίτλο «Αμοιβές για πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων» συνολικού ποσού 15.000 €.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 178 / 2010 .
 
 
 
     Ο    ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                          Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-07-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ’   αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

Leave a Comment