Έγκριση πραγματοποίησης της γιορτής λήξης εκδήλωσης του προγράμματος Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής…

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 180
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 25ο :  «Έγκριση πραγματοποίησης της γιορτής λήξης εκδήλωσης του προγράμματος Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες ΄΄Έξω μαζί΄΄ »
        
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος ,3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Παναγιώτης Λούμπας, 5) Γρηγόρης Καρπούζης, 6) Χρήστος Λιάπης και 7) Χρήστος Μελέτης
 
Απόφαση: 180 Ο Προεδρεύων  εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας
                             διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες, “έξω μαζί”» που υλοποιείται βάση των υπ’ αριθμ. 94/4/11.02.2009 και 16/340/14.10.2009 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου μας και για το οποίο υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2010 με ΚΑ 15/6473.0065και τίτλο “Υλοποίηση του προγράμματος ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες «Έξω μαζί» και λόγο της λήξης του προγράμματος για την καλοκαιρινή περίοδο, προτείνεται, η πραγματοποίηση εκδήλωσης λήξης, ολοκληρώνοντας τον δεύτερο κύκλο λειτουργίας του και θα επαναλειτουργήσει το Σεπτέμβρη. Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 2-7-2010 στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου.
Με την ευκαιρία, της προσωρινής καλοκαιρινής διακοπής του προγράμματος, προτείνεται, η πραγματοποίηση εκδήλωσης – τελετής λήξης τόσο για τον αποχαιρετισμό των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσο και για την βράβευση και απονομή φόρου τιμής στους φορείς κ.λ.π. καθώς και στους εθελοντές του προγράμματος που στήριξαν με καταλυτικό τρόπο, την λειτουργία του προγράμματος.
Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης – τελετής λήξης θα χρειαστούν δαπάνες έως του ποσού των 4.000,00€ που θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου 2010 και τον ως άνω ΚΑ 15/6473.0065.
Πιο συγκεκριμένα η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
Α) Έκθεση των κατασκευών που θα φτιάξουν τα παιδιά στα εργαστήρια ζωγραφικής- πυλό και κατασκευής γιγαντόκουκλας που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος «έξω μαζί» με τη βοήθεια εθελοντών και ειδικευμένων παιδαγωγών εικαστικών – εθελοντών από το Κέντρο Νέων Κορινθίας και φωτογραφιών από τις δράσεις του προγράμματος έτους 2009-2010.
Β) Βράβευση εθελοντών, φορέων και εταιριών για την εθελοντική προσφορά τους στο πρόγραμμα
Γ) Παράθεση Catering για τα παιδιά και τους προσκεκλημένους
Δ) Μουσική παιχνίδι και  χορός των παιδιών στο χώρο της εκδήλωσης με τη συμμετοχή ανιματέρ 
Πιο αναλυτικά για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης θα χρειαστούν: προσκλήσεις, αφίσες, φάκελοι, ταχυδρομικά τέλη, υλικά για τη ζωγραφική, τον πυλό και τις γιγαντόκουκλες (τέμπερες, πινέλα κ.λ.π.), δώρα για τους φορείς και τιμητικά δώρα για τους εθελοντές που συνέβαλαν σημαντικά για την πραγματοποίηση του προγράμματος, Catering που θα περιλαμβάνει χυμούς, αναψυκτικά, νερό, καφέ και διάφορα εδέσματα και γλυκά, ανατύπωση φωτογραφιών από τις δράσεις του προγράμματος έτους 2009-2010 που θα εκτεθούν στην αίθουσα της εκδήλωσης, αμοιβή ανιματέρ για την ψυχαγωγία των παιδιών με παιχνίδια και χορούς και ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης – τελετής λήξης του προγράμματος “έξω μαζί”.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση του Δημάρχου και μετά από ανταλλαγή απόψεων  
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 4.000 € για την πραγματοποίηση της γιορτής λήξης εκδήλωσης του προγράμματος Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες «Έξω μαζί», λόγω της καλοκαιρινής περιόδου που θα πραγματοποιηθεί την 2 Ιουλίου 2010 στο Θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου.
 
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
 
Α) Έκθεση των κατασκευών που θα φτιάξουν τα παιδιά στα εργαστήρια ζωγραφικής- πυλό και κατασκευής γιγαντόκουκλας που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος «έξω μαζί» με τη βοήθεια εθελοντών και ειδικευμένων παιδαγωγών εικαστικών – εθελοντών από το Κέντρο Νέων Κορινθίας  και φωτογραφιών από τις δράσεις του προγράμματος έτους 2009-2010
Β) Βράβευση εθελοντών φορέων και εταιριών για την εθελοντική προσφορά τους στο πρόγραμμα
Γ) Παράθεση Catering για τα παιδιά και τους προσκεκλημένους
Δ) Μουσική παιχνίδι και χορός των παιδιών στο χώρο της εκδήλωσης με τη συμμετοχή ανιματέρ 
       Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες όπως : προσκλήσεις, αφίσες, φάκελοι, ταχυδρομικά τέλη, υλικά για τη ζωγραφική, τον πυλό και τις γιγαντόκουκλες (τέμπερες, πινέλα κ.λ.π.), δώρα για τους φορείς και τιμητικά δώρα για τους εθελοντές που συνέβαλαν σημαντικά για την πραγματοποίηση του προγράμματος, Catering που θα περιλαμβάνει χυμούς, αναψυκτικά, νερό, καφέ και διάφορα εδέσματα και γλυκά, ανατύπωση φωτογραφιών από τις δράσεις του προγράμματος έτους 2009-2010 που θα εκτεθούν, αμοιβή ανιματέρ για την ψυχαγωγία των παιδιών με παιχνίδια και χορούς, και ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.
            Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2010 και την πίστωση  με ΚΑ 15/6473.0065 και τίτλο « Υλοποίηση του προγράμματος ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες ΄΄Έξω μαζί΄΄» ποσού 13.500 €.
………………………………………………………………………………………………
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 180 / 2010
 
     Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                     Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 2-7-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ