Φιλοξενία Μουσικού-Χορευτικού συγκροτήματος από τη Κορυτσά και διοργάνωση εκδήλωσης

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 194
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/07-07-2010)
 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. « Φιλοξενία Μουσικού-Χορευτικού συγκροτήματος από τη
                             Κορυτσά και διοργάνωση εκδήλωσης»
 
           Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7η Ιουλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 17.879/02.07.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) κι έλειπαν επτά (7) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Κουκουλίδης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Κωνσταντίνος Γιώτης, 20) Παναγιώτης Λουζιώτης
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Φαρμάκης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 4) Φώτης Τζαναβάρας, 5) Χαράλαμπος Κασίμης, 6) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 7)Παναγιώτης Λούμπας
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε το Σώμα την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το θέμα «Φιλοξενία Μουσικού-Χορευτικού συγκροτήματος από τη Κορυτσά και διοργάνωση εκδήλωσης» επειδή θα φιλοξενηθούν από 26-29/7/2010 και μέχρι τότε δεν προβλέπεται να συνεδριάσει το Δ.Σ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 194 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης
                             θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Ιωάννη Ανδρέου, σύμφωνα με την οποία στα πλαίσια των πολιτιστικών ανταλλαγών που πραγματοποιεί ο Δήμος μας και κατόπιν της επίσκεψης της φιλαρμονικής μας στη Κορυτσά, προτείνουμε στο Σώμα την πρόσκληση του χορευτικού συγκροτήματος (με το μουσικό του συγκρότημα) κατά τις 26-29/7/2010 στη Κόρινθο με τη συνοδεία των Δημάρχων Κορυτσάς και Μαλικίου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους ο Δήμος θα διοργανώσει εκδήλωση με το μουσικο-χορευτικό συγκρότημα της Κορυτσάς και της Φιλαρμονικής μας. Το κόστος της φιλοξενίας και εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 6.000 € , με το οποίο θα καλύψουμε δαπάνες εκτύπωσης αφισών, παράθεσης γευμάτων-δείπνων, διανυκτερεύσεων και ηχητικής κάλυψης.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-  Την πρόσκληση φιλοξενίας του χορευτικού συγκροτήματος (με το μουσικό του συγκρότημα) της Κορυτσάς, συνοδευόμενο από τους Δημάρχους Κορυτσάς και Μαλικίου, κατά το χρονικό διάστημα από 26/7 έως 29/7/2010, στα πλαίσια των πολιτιστικών ανταλλαγών του Δήμου.
 
Β.-   Τη διοργάνωσημουσικής εκδήλωσης με τα συγκροτήματα της Κορυτσάς και της Φιλαρμονικής του Δήμου μας που θα πραγματοποιηθεί στη πλατεία Ελευθ. Βενιζέλου την 28-7-2010.
            Το κόστος της φιλοξενίας και της διοργάνωσης της εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 6.000 €. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες όπως παράθεση γευμάτων-δείπνων, διανυκτερεύσεις, εκτύπωσης αφισών και ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης.
 
            Για τη κάλυψη της παραπάνω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
………………………………………………………………………………………………
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 194 / 2010
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 23-7-2010
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ-ΣΕΛΙΩΤΗ