Λήψη απόφασης για τη δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου και ένταξης του συστήματος προληπτικού ελέγχου..

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 198
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/07-07-2010)
 
ΘΕΜΑ 1ο :  «Λήψη απόφασης για τη δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου και 
                      ένταξης του συστήματος προληπτικού ελέγχου της αγωνιστικής
                      ικανότητας των ποδοσφαιριστών του Νομού»
          
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7η Ιουλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 17.879/02.07.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) κι έλειπαν πέντε (5) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Κουκουλίδης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Κωνσταντίνος Γιώτης, 20) Παναγιώτης Λουζιώτης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Γεώργιος Φαρμάκης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Χαράλαμπος Κασίμης, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Ιωάννης Βορτελίνος
 
Απόφαση: 198 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 10121/26.3.2010 έγγραφο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με το οποίο επιθυμεί την ένταξη του συστήματος προληπτικού ελέγχου της αγωνιστικής ικανότητας των ποδοσφαιριστών στο Δημοτικό Ιατρείο, με σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
            Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος , ο οποίος είπε ότι είναι αναγκαίος και καθοριστικός ο ιατρικός έλεγχος για την υγεία των ποδοσφαιριστών , για να αποφεύγονται δυσάρεστα γεγονότα σε νέους ηλικίας 18-20 ετών, όπως συνέβη τελευταία. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητη στη περιοχή μας η δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου που θα εδρεύει στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου, με σκοπό τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο των αθλητών μας. Επίσης όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από το κόστος λειτουργίας του θα καλυφθούν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της περιοχής.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη δημιουργία Δημοτικού Ιατρείου στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου και εντάσσει το σύστημα προληπτικού ελέγχου αγωνιστικής ικανότητας των ποδοσφαιριστών του Νομού στο Δημοτικό Ιατρείο, του οποίου όλα τα λειτουργικά έξοδα θα καλύπτονται από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της περιοχής.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.      
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 198 / 2010
 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                   Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 12-7-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ