Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 206
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/07-07-2010)
 
ΘΕΜΑ 11ο : «Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων»
 
          
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7η Ιουλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 17.879/02.07.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) κι έλειπαν πέντε (5) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Κουκουλίδης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Κωνσταντίνος Γιώτης, 20) Παναγιώτης Λουζιώτης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Γεώργιος Φαρμάκης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Χαράλαμπος Κασίμης, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Ιωάννης Βορτελίνος, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης.
 
Απόφαση: 206   Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας
                             διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, κατά καιρούς, επιχορηγεί αθλητικούς συλλόγους της περιφερείας του, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο τόπο μας. Έχει υποβάλλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση ο Καλαθοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Κορίνθου «ΠΑΛΑΙΜΩΝ» και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εξετάσει την αίτησή του και να αποφασίσει την επιχορήγησή του, για πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 202 § 1 του Ν. 3463/2006, ύστερα από πρόταση του κ. Δημάρχου
 
                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την επιχορήγηση του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Όμιλου Κορίνθου «ΠΑΛΑΙΜΩΝ» με το ποσό των 10,.000 €, για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεών του.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 πίστωση με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 150.000,00€ η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010.
Ψηφίζει την διάθεση ποσού 10.000 € της πίστωσης με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού 150.000,00€, για το έτος 2010.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 206 / 2010
       Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                  Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 22-7-2010
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ-ΣΕΛΙΩΤΗ
 

Leave a Comment