Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Σολομού “Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” για συμμετοχή στη διοργάνωση της 5ης…

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 207
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/07-07-2010)
 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Σολομού “Ο ΑΓΙΟΣ
                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” για συμμετοχή στη διοργάνωση της 5ης
                      συνάντησης παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων»
          
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7η Ιουλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 17.879/02.07.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) κι έλειπαν πέντε (5) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Κουκουλίδης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Κωνσταντίνος Γιώτης, 20) Παναγιώτης Λουζιώτης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Γεώργιος Φαρμάκης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Χαράλαμπος Κασίμης, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Ιωάννης Βορτελίνος, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης.
 
Απόφαση: 207    Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας
                              διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/08-06-2010 αίτηση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Σολομού Κορινθίας, περί συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει με τίτλο «5η συνάντηση παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων» στις 17-07-2010 στο Σολομό, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος πρότεινε τη συμμετοχή του Δήμου στην ανωτέρω εκδήλωση με το ποσό των 6.000,00 €. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για τη μουσική, τα ηχητικά και το φωτισμό, τα εργατικά (στήσιμο εξέδρας κλπ.), τα γραφικά, τα έξοδα τυπογραφείου, το διαφημιστικό υλικό και τα αναμνηστικά, την ενοικίαση παραδοσιακών στολών και τη φιλοξενία των χορευτικών συγκροτημάτων (παράθεση γευμάτων, διανυκτέρευση).
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/08-06-2010 αίτηση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Σολομού Κορινθίας, την εισήγηση του κ. Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με τίτλο «5η συνάντηση παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων», που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Σολομού Κορινθίας την 17η Ιουλίου 2010 στο Τ.Δ. Σολομού, με το ποσό των 6.000,00 €. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για τη μουσική, τα ηχητικά και το φωτισμό, τα εργατικά (στήσιμο εξέδρας κλπ.), τα γραφικά, τα έξοδα τυπογραφείου, το διαφημιστικό υλικό και τα αναμνηστικά, την ενοικίαση παραδοσιακών στολών και τη φιλοξενία των χορευτικών συγκροτημάτων (παράθεση γευμάτων, διανυκτέρευση).
Πρόκειται για μία πολιτιστικού περιεχομένου εκδήλωση, που προάγει τα πολιτιστικά και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
Για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 207 / 2010.
 
   Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν              Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ           ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-7-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ’ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ