Αίτηση Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου για συμμετοχή στην εκδήλωση “Μικρασιατικά 2010”

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 208
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/07-07-2010)
 
ΘΕΜΑ 13ο:  «Αίτηση Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου για συμμετοχή στην
                      εκδήλωση “Μικρασιατικά 2010”»
          
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7η Ιουλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 17.879/02.07.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) κι έλειπαν πέντε (5) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Κουκουλίδης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Κωνσταντίνος Γιώτης, 20) Παναγιώτης Λουζιώτης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Γεώργιος Φαρμάκης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Γρηγόριος Καρπούζης, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Χαράλαμπος Κασίμης, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Ιωάννης Βορτελίνος, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης.
 
Απόφαση: 208    Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας
                              διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56/18-06-2010 αίτησή της η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου ζήτησε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των εκδηλώσεων “Μικρασιατικά 2010”, που θα πραγματοποιηθούν στις 10, 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2010 στην πόλη μας.
            Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι αξίζει ο Δήμος να είναι αρωγός των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τη Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου, διότι κρατούν ζωντανές τις μνήμες του ελληνικού πολιτισμού της Μικράς Ασίας και πρότεινε τη συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 10.000,00 €. Πρόκειται για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, που προάγουν τα πολιτιστικά και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3β του Ν. 3463/2006.     
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για την μικροφωνική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων, την αμοιβή των μουσικών συνόλων που θα λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις, την παράθεση δεξίωσης στους ομιλητές, στους επίσημους προσκεκλημένους και στα καλλιτεχνικά σχήματα που θα λάβουν μέρος, την μετακίνηση και διαμονή των ομιλητών και των καλλιτεχνικών σχημάτων, την ενοικίαση παραδοσιακών στολών και την εκτύπωση προσκλήσεων – αφισών – πανώ.  
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 56/18-09-2010 αίτηση της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου με τίτλο «Μικρασιατικά 2010», που θα πραγματοποιηθούν στις 10, 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2010 στην Κόρινθο με το ποσό των 10.000,00 €, δεδομένου ότι πρόκειται για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που προάγουν τα πολιτιστικά και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3β του Ν. 3463/2006.    
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για την μικροφωνική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων, την αμοιβή των μουσικών συνόλων που θα λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις, την παράθεση δεξίωσης στους ομιλητές, στους επίσημους προσκεκλημένους και στα καλλιτεχνικά σχήματα που θα λάβουν μέρος, την μετακίνηση και διαμονή των ομιλητών και των καλλιτεχνικών σχημάτων, την ενοικίαση παραδοσιακών στολών και την εκτύπωση προσκλήσεων – αφισών – πανώ.
Για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
 
 
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 208 / 2010.
 
 
   Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν              Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ           ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-07-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ’ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ