Ανακοίνωση: Εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ.Κορινθίων

01/07/2010
Ανακοίνωση: Εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ.Κορινθίων

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    Κόρινθος 1-07-2010

                                                                                                                                    
 
                                                                                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σας ενημερώνουμε ότι έως τις 12 Ιουλίου 2010 και ώρα 14.30μ.μ., οι ωφελούμενες μητέρες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη φύλαξη των παιδιών τους, στους 6 βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κορινθίων (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ). Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α) στα ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) του νομού
β) στα κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα , σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”
ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΤΗΛ. 27410-25717.
Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.( Μυλλέρου 73-77 στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr, στην ιστοσελίδα www.prosonolotachos.gr ή www.epanad.gov.gr της ΕΥΔ του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. www.kedke.gr.
Στην “Αίτηση Συμμετοχής -Δήλωση” τους, οι ενδιαφερόμενες θα έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και πέντε (5) Σταθμούς ή Κέντρα, με σειρά προτεραιότητας, ε4ντός του Νομού τους.
Οι μητέρες που έχουν περισσότερα του ενός τέκνα θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν τόσες “Αιτήσεις συμμετοχής-Δηλώσεις” , όσες και τα τέκνα που επιθυμούν να εγγράψουν σε Δομές.

Γ. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Μαζί με την “Αίτηση συμμετοχής -Δήλωση” τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:
Α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Ελληνίδα Ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
Β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο διαζευκτηρίου, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη και αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010, στη περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης.
Γ) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2009 ( δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2008 έως 31/12/2008.
Δ) Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, εάν ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ η ίδια η μητέρα ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος.
Ε) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται η μητέρα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει επιπλέον τα κάτωθι,

1. Μισθωτές:

-Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δεύτερου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2009 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
-Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψή της.
-Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ‘η μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των “Αιτήσεων συμμετοχής-Δηλώσεων”.

2. Αυτοαπασχολούμενες
2.1 Αυτοαπασχολούμενες (εκτός πρωτογενή τομέα)
-Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
-Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

2.2 Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα:
βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

3. Συμμετέχουσες σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ)
– σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ.
– Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ..
– Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης και βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
– Σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ.
-αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και βεβαίωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος ή
-αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δεύτερου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2009 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
Σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ.,
-αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
-σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της “Αίτησης συμμετοχής- Δήλωσης”.

4.Ανεργες:
α) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
β) Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι από 21/06/2008 έως 21/06/2010: αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ

5.Μητέρες παιδιών με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
Δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά
Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού)

Για τους πολίτες της Ε.Ε και των τρίτων χωρών, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στα Ελληνική γλώσσα.
 

                                                                                                                                          από το γραφείο τύπου