Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 2617/26-01-2010

26/01/2010
Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 2617/26-01-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


  Κόρινθος 26.01.2010

  Αριθμ.Πρωτ.: 2617


                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                                                                                                                       

                                                                         Διακηρύττει ότι


Εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης {άρθρο 6 του Ν.3669/08 ΚΔΕ} η εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΟΥΓΚΑ Τ.Δ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ” προϋ/σμού 40.000,00 €, {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.-


Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του ΠΔ 171/87 και ο Ν.3263/04, το ΠΔ 609/85 , ο Ν. 3548/2007 και ο Ν.3669/08.-


Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 9η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.-
 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ €.-
 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ Α1, Α2 ή 1ης Τάξης Πτυχίου ή Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στις ανωτέρω κατηγορίες, ή εμπειροτέχνες εγγεγραμμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα.-

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 673,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ,κ.λπ..-
 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.-
 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου {Κολιάτσου 32 αρμ. κ. Αικ. Δανιήλ, τηλ.2741-361-026} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ