Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 3573/8-2-2010

02/09/2010
Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 3573/8-2-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Κόρινθος 08.02.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 3753
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                         Διακηρύττει ότι:

  Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά η εκτέλεση της προμήθειας του έργου “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2009″ προϋ/σμού 45.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.-
  Η χρηματοδότηση γίνεται από Πόρους Δήμου.-
  Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου {Κολιάτσου 32} την 17η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών} ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.-
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση καθώς και κατασκευαστικοί οίκοι (εγχώριοι ή κράτους μέλους της Ε.Ε.) που λειτουργούν νόμιμα ή διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν τις προσφορές τους στα ειδικά έντυπα προσφοράς.-
  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 5% επί του προϋ/σμού της μελέτης με το ΦΠΑ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ,κ.λπ..-
  Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου (Κολιάτσου 32 α’ όροφος, τηλ. 2741 3610 26 αρμ. κ. Αικ. Δανιήλ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-
 

           Ο Δήμαρχος Κορινθίων