Περίληψη Διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 6/16-02-2010 του Ε ΚΑΠΗ

19/02/2010
Περίληψη Διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 6/16-02-2010 του Ε ΚΑΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Κόρινθος 16.02.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 6
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Ε’ ΚΑΠΗ

                                

                     

                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε’ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                 Διακηρύττει:

 Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” προϋπολογιζόμενης αξίας 15.300.€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Πέμπτη .και ώρα 11,00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.-
2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία,
3. Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί επαγγελματίες ή εταιρίες (τουριστικά γραφεία) που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της εργασίας.
4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι την 31/12/2010
Για πληροφορίες και παραλαβή μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν, στο Ε΄ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
 

                                                                            Ο Πρόεδρος του Ε΄ΚΑΠΗ
                                                                                ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ