Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 4768/19-02-2010

25/02/2010
Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 4768/19-02-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος, 19.02.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 4768
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                              Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά η εκτέλεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋ/σμού 45.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.-
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.-
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου {Κολιάτσου 32} την 3η Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών} ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.-
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση καθώς και κατασκευαστικοί οίκοι (εγχώριοι ή κράτους μέλους της Ε.Ε.) που λειτουργούν νόμιμα ή διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν τις προσφορές τους στα ειδικά έντυπα προσφοράς.-
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης (με ΦΠΑ) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ,κ.λπ..-
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου (Κολιάτσου 32 α’ όροφος, τηλ. 2741 3610 26 αρμ. κ. Αικ. Δανιήλ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-
                          

                         Ο Δήμαρχος Κορινθίων


                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ