Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 4812/19-02-2010

25/02/2010
Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 4812/19-02-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος 19.02.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Αριθμ.Πρωτ. 4812
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


                                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
                Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός
                                                   Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2010”, προϋ/σμού μελέτης 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου την 3η Μαρτίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.-
2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί του προϋ/σμού (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 755,00 €.-
3. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.-
                                Ο Δήμαρχος Κορινθίων                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ