Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 4451/16-02-2010

03/01/2010
Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 4451/16-02-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος 16.02.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  Αριθμ.Πρωτ.: 4451
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                                 Διακηρύττει ότι
Εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών {άρθρο 6 του Ν.3669/08 ΚΔΕ} η εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2010” προϋ/σμού 2.700.000,00 €, {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.-
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του ΠΔ 171/87 και ο Ν.3263/04, το ΠΔ 609/85 , ο Ν. 3548/2007 και ο Ν.3669/08.-
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 16η Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.-
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ €.-
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2ης, 3ης και 4ης ΕΝΤΟΣ Τάξης Πτυχίου και Η/Μ (1ης + 1ης), 2ης, 3ης, 4ης ΕΝΤΟΣ Τάξης Πτυχίου ή Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στις ανωτέρω κατηγορίες.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 44.045,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ,κ.λπ..-
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.-
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου {Κολιάτσου 32 αρμ. κ. Σπύρος Περόγαμβρος, τηλ.2741-361-000} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-
                       Ο Δήμαρχος Κορινθίων            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ