Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 6049/05-03-2010

03/12/2010
Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 6049/05-03-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Κόρινθος 05.03.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 6049
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                                              Διακηρύττει ότι
Εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης {άρθρο 6 του Ν.3669/08 ΚΔΕ} η εκτέλεση του έργου “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 2010” προϋ/σμού 200.000,00 €, {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.-
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του ΠΔ 171/87 και ο Ν.3263/04, το ΠΔ 609/85 , ο Ν. 3548/2007 και ο Ν.3669/08.-
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 6η Απριλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.-
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.-
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Α1+Α1), Α2, 1ης και 2ης Εντός Τάξης Πτυχίου ή Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στις ανωτέρω κατηγορίες.-
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 3.291,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ,κ.λπ..-
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.-
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου {Κολιάτσου 32 αρμ. κ. Αικ. Δανιήλ, τηλ.2741-361-026} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-
         Ο Δήμαρχος Κορινθίων


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ