Περίληψη Διακήρυξης του Γ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

31/03/2010
Περίληψη Διακήρυξης του Γ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος 11/03/2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    

Γ΄ΚΑΠΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                     

                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Γ’ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                 Διακηρύττει ότι:

 Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση της εργασίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ προϋπ/σμού 26.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).
Η χρηματοδότηση γίνεται από πόρους του Γ΄ ΚΑΠΗ με το ποσό των 26.500,00ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Γ΄ ΚΑΠΗ στην Αρχαία Κόρινθο, την 8η Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί επαγγελματίες ή εταιρείες (τουριστικά γραφεία) που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της εργασίας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι την 31η /12/2010.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 27410.31280.
 

                                                                                    Ο Πρόεδρος του Γ΄ ΚΑΠΗ
                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ