Περίληψη Διακήρυξης του Α ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

31/03/2010
Περίληψη Διακήρυξης του Α ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος 22/03/2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    

Α΄ΚΑΠΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                     

                                                                       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α’ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                                                                                 Διακηρύττει ότι:

 
Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση της εργασίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ προϋπ/σμού 27.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ).
Η χρηματοδότηση γίνεται από πόρους του Α΄ ΚΑΠΗ με το ποσό των 27.500,00ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Α΄ ΚΑΠΗ στην Κόρινθο, την 17η Απριλίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ.
Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές θα κατατεθούν στα ίδια Γραφεία την Παρασκευή 16/04/2010 και ώρα 10:00π.μ. με 11:00π.μ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί επαγγελματίες ή εταιρείες (τουριστικά γραφεία) που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της εργασίας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι την 31η /12/2010.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 27410.29109.
 

                                                                                      Η Πρόεδρος του Α΄ ΚΑΠΗ
                                                                                  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ
 

Leave a Comment