Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 9092/16-04-2010

26/04/2010
Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 9092/16-04-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κόρινθος 15.04.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 9092
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                                    Διακηρύττει ότι
  Επανεκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης {άρθρο 6 του Ν.3669/08 ΚΔΕ} η εκτέλεση του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 2010” προϋ/σμού 200.000,00 €, {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.-
  Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του ΠΔ 171/87 και ο Ν.3263/04, το ΠΔ 609/85 , ο Ν. 3548/2007 και ο Ν.3669/08.-
  Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.-
  Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ €.-
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Α1+Α1), Α2, 1ης και 2ης εντόςΤάξης Πτυχίου ή Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στις ανωτέρω κατηγορίες.-
  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% επί της προϋπολογιζομένης δαπάνης, ήτοι στο ποσό των 3.242,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ,κ.λπ..-
  Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.-
  Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου {Κολιάτσου 32 αρμ. κ. Αικ. Δανιήλ, τηλ.2741-361-026} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-
                       Ο Δήμαρχος Κορινθίων
          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ