Περίληψη Διακήρυξης του Β ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

04/05/2010
Περίληψη Διακήρυξης του Β ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κόρινθος 3/05/2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αρ.Πρωτ.: 17                           

Β΄ΚΑΠΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                     

                       
 

                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                              Ο Πρόεδρος του Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων Σταύρος Κεφάλας 
                                              Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή η εκτέλεση του έργου ” ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” προϋπ/σμού 41.535,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Η χρηματοδότηση γίνεται από πόρους του Β΄ΚΑΠΗ .
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κολιάτσου 32 την 12 Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ .
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου ( Κολιάτσου 32 α΄ όροφος ,τηλ. 2741361010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .


Ο Πρόεδρος του Β΄ ΚΑΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
 

Leave a Comment