Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 11974/18-05-2010


21/05/2010
Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 11974/18-05-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος 18.05.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 11974
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                                     Διακηρύττει ότι
  Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή η εκτέλεση της προμήθειας για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, συνολικού προϋ/σμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και δημοπρατούμενου προϋ/σμού 102.140,50 € (χωρίς ΦΠΑ).-
  Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.-
  Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 14η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 έως 11,00 π.μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.-
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι έλληνες ή αλλοδαποί προμηθευτές των ειδών οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν τις προσφορές τους στα ειδικά έντυπα προσφοράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά από την αρμόδια Επιτροπή με ποινή αποκλεισμού.
 Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 5% του προϋ/σμού της ομάδας για την οποία λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας κ.λπ. ισχύος τουλάχιστον 90 ημερών.-
  Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και μέχρι περατώσεως του έργου μετά από σχετική εντολή.-
  Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου {Ερμού 39 τηλ.27413 610 26 αρμόδια κ.Αικ. Δανιήλ} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

                                 Ο Δήμαρχος Κορινθίων
                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ