Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 11932/17-05-2010


21/05/2010
Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 11932/17-05-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κόρινθος 17.05.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 11932
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                                 Διακηρύττει ότι

  Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά η εκτέλεση της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 2010”, προϋ/σμού 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).-
  Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.-
  Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου {Κολιάτσου 32} την 26η Μαϊου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών} ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.-
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση καθώς και κατασκευαστικοί οίκοι (εγχώριοι ή κράτους μέλους της Ε.Ε.) που λειτουργούν νόμιμα ή διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν τις προσφορές τους στα ειδικά έντυπα προσφοράς.-
  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 5% του προϋ/σμού της μελέτης με το ΦΠΑ, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ..-
  Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου {Ερμού 39 α΄ όροφος τηλ.27413 610 26 αρμόδια κ.Αικ. Δανιήλ} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

                        Ο Δήμαρχος Κορινθίων
           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ