Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 11983/19-05-2010

21/05/2010
Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 11983/19-05-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κόρινθος 19.05.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 11983
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                                   Διακηρύττει ότι

  Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή η εκτέλεση της προμήθειας για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2010”, συνολικού προϋ/σμού 950.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και δημοπρατούμενου προϋ/σμού 456.549,60 € (χωρίς ΦΠΑ).-
  Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.-
  Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 21η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 έως 12,00 π.μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.-
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι έλληνες ή αλλοδαποί προμηθευτές των ειδών οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν τις προσφορές τους στα ειδικά έντυπα προσφοράς, τα οποία και μόνο θα γίνουν δεκτά από την αρμόδια Επιτροπή με ποινή αποκλεισμού.
  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 5% του προϋ/σμού της ομάδας για την οποία λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας κ.λπ. ισχύος τουλάχιστον 90 ημερών.-
  Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και μέχρι περατώσεως του έργου μετά από σχετική εντολή.-
  Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου {Ερμού 39 τηλ.27413 610 26 αρμόδια κ.Αικ. Δανιήλ} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

                          Ο Δήμαρχος Κορινθίων
              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ