Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 12219/19-05-2010

06/03/2010
Περίληψη διακήρυξης υπ΄ αριθμ. 12219/19-05-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κόρινθος 19.05.2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          Αριθμ.Πρωτ.: 12219
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
                                                       Διακηρύττει ότι


  Επανεκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Κορίνθου, για δε τα λιπαντικά τη συμφερότερη προσφορά, η εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών (2010), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ, του Ν.3463/2006, του Ν. 2286/1995 και του άρθρου 13 του Ν.3483/2006, προϋ/σμού 130.201,93 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.-
  Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.-
  Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32} την 21η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9.00 π.μ. έως ώρα 10.00 π.μ. {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.-
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.-
  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% με το ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..-
  Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων ή των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων της σύμβασης.- Ο Δήμος όμως δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋ/σμό.   Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.- Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης ο Δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋ/σμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20% εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο και επωφελές για το Δήμο με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης.-
  Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου {Κολιάτσου 32 – τηλ.27413 61022, αρμ. κ. Γεώργ. Ρουμελιώτης} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-
  Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισμού ορίζεται μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.-
                                        Ο Δήμαρχος Κορινθίων
                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ