Περίληψη της αριθμ. 2/2010 ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού

15/06/2010
Περίληψη της αριθμ. 2/2010 ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                  Κόρινθος 11/6/2010
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αρ.Πρωτ.: 14643
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 
           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2010 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ
Πλήρωσης δεκαπέντε (15) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  Ο Δήμος Κορινθίων που εδρεύει στην Κόρινθο, ύστερα από την αριθμ. 18732/12-4-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
                                                Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
  ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της υπηρεσίας κήπων, για τις εξής ειδικότητες:


Εργάτες κήπων ΥΕ,       θέσεις 15,        χωρίς να απαιτούνται τυπικά προσόντα (άρθρο5 παρ.2 Ν.2527/97)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Ν.2207/1994.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Κολιάτσου αρ. 32 (αρμόδια κα. Χουρσαλά) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά, επικυρωμένα:
1. Αντίγραφο ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
3. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.
4. Βασικό τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ενώ για την κατηγορία ΥΕ, μόνο αν ζητείται από την ανακοίνωση).
5. Τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά δημοτικότητας ή μόνιμης κατοικίας (για την απόδειξη εντοπιότητας).
6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
9. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.
10. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος ή/και στις “ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ” της ανακοίνωσης.

                                Ο Δήμαρχος Κορινθίων
                              Αλέξανδρος Πνευματικός