ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                                Κόρινθος 10-01-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κορινθίων.

Αποφασίζει:

· Διορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Καμπούρη. Ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καμπούρης αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σύμφωνα με το Ν. 3463/06, αρ. 89 § 1.
· Διορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Χασικίδη.
· Διορίζει Αντιδήμαρχο Έργων Υποδομής του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη.
· Διορίζει Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Χατζή.
· Διορίζει Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Περόγαμβρο.
· Διορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βατουσιάδη.
· Διορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Φαρμάκη.

                                                                                       από το γραφείο τύπου

Απόφαση διορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών

Απόφαση διορισμού Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών

Απόφαση διορισμού Αντιδημάρχου Έργων Υποδομής

Απόφαση διορισμού Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Απόφαση διορισμού Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής

Απόφαση διορισμού Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος

Απόφαση διορισμού Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

Leave a Comment