Πρόσκληση συνεδρίασης της 18ης Ιανουαρίου 2011

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος
 

                                                                                                                     Κόρινθος 14.01.2011
                                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.: 737

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


                                                                          Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα 
                                                                                                         2]Παν. Δράκο 
                                                                                                         3]Κων. Παρτσινέβελο
                                                                                                         4]Φωτ. Φόρτη
                                                                                                         5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
                                                                                                         6]Χαρ. Κασίμη
                                                                                                         7]Σωκρ. Τόγια
                                                                                                         8]Γρ. Καρπούζη
                                                                            Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                           Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09,00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρ. 21 του Π.Δ. 609/85.
3. Επικύρωση της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΤΡΩΝ – Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» προϋπολογισμού 53.000,00€.
4. Επικύρωση της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ» προϋπολογισμού 53.000,00€.
5. Ορισμός Πληρεξουσίων Δικηγόρων.
6. Μεταφορά στάσης αστικού λεωφορείου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ