Εκλογή Αντ/δρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011–2012

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 1/ 2-1-2011)
 
Θέμα 2ο : «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011 –
                   2012»
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 2 – 1 – 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την αριθμ. 33511/23.12.2010 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010
           
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι  (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
           
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 33511/23.12.2010πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1)Χρήστος Χασικίδης, Προεδρεύων, 2) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 3)  Χρήστος Μελέτης, 4) Χαράλαμπος Καμπούρης, 5) Μιχάλης Περόγαμβρος, 6) Μιχάλης Χατζής, 7) Νικόλαος Σταυρέλης, 8) Αντώνιος Παππάς, 9) Παναγιώτης Δράκος, 10) Μάριος Σταματάκης, 11) Γεώργιος Φαρμάκης, 12) Νικόλαος Καμπάς, 13) Δημήτριος Τζαναβάρας,  14) Πέτρος Λέκκας, 15) Ιωάννης Γκερζελής, 16) Γεώργιος Οικονόμου, 17) Φώτιος Φόρτης, 18) Σοφία Λέκκα,   19) Νικόλαος Βατουσιάδης, 20) Σταύρος Κεφάλας, 21) Κων/νος Παρτσινέβελος, 22) Παναγιώτης Λαμπρινός, 23) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 24) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, 25) Νικόλαος Κολοκούρης,  26) Κων/νος Γιώτης,  27) Σωκράτης Τόγιας,  28) Δημήτριος Μπάκουλης, 29) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 30) Γρηγόριος Καρπούζης, 31) Χρήστος Κορδώσης, 32) Γεώργιος Πούρος, 33) Νικολέττα Γιάννου, 34) Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας, 35) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 36) Βασίλειος Ρούκης, 37) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 38) Γεώργιος Τσάκωνας, 39)  Χαράλαμπος Κασίμης, 40) Σοφία Δασκαλοπούλου, 41) Θωμάς Αθανασάκος.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
Απόφαση: 2   Ο Προεδρεύων πήρε το λόγο για το 2ο θέμα της ημερήσιας 
                         διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011-2012» και λέγει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3582/2010 στη σημερινή ειδική συνεδρίαση ανατίθενται τα καθήκοντα του ειδικού Γραμματέα στην Ευτυχία Δελή , υπάλληλο του Δήμου.
Εν συνεχεία ο Προεδρεύων ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε τον συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας να εκλέξει χωριστά μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση του.
Μετά από ψηφοφορία του συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, του υποψηφίου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
Παίρνοντας το λόγο ο επικεφαλής κ. Κων/νος Γιώτης πρότεινε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα , για την υποψηφιότητα του Αντιπροέδρου.
 Αφού δεν υπήρχε άλλη πρόταση, ξεκίνησε η φανερή ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επί δεκατριών (13) ψηφισάντων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας, ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας πήρε δεκατρείς (13) ψήφους και αναδεικνύεται υποψήφιος Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας ο Προεδρεύων καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την διετία 2011-2012, υπενθυμίζοντας ότι υποψήφιος για το εν λόγω αξίωμα έχει αναδειχθεί ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμίστηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν σαράντα ένας (41) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
 
Ευρέθησαν: Δεκαεπτά [17] ψήφοι ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, Λευκά: 24 Άκυρα: 0
 
Επειδή από την παραπάνω ψηφοφορία ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος  κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 21 ψήφους σε σύνολο 41 ψήφων, η ψηφοφορία επαναλήφθηκε για δεύτερη (β΄) φορά με την ίδια διαδικασία ως ανωτέρω και μετά την διαλογή των ψήφων προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
 
Ευρέθησαν : Δεκαεπτά (17) ψήφοι ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, Λευκά: 23, Άκυρα:1
 
Επειδή και με την δεύτερη (β) ψηφοφορία ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 21 ψήφους σε σύνολο 41 ψήφων, η ψηφοφορία επαναλήφθηκε για τρίτη (γ΄) φορά κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  Μετά το πέρας της τρίτης (γ΄) ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, προέκυψε τα παρακάτω αποτέλεσμα:
 
Ευρέθησαν: Δεκαέξι (16) ψήφοι ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, Λευκά: 24, Άκυρα: 1
 
Ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας έλαβε δέκα έξι (16) ψήφους και συγκέντρωσε τη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
            Εκλέγει Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2011 και 2012, τον κ. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα του Αντωνίου , που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με την τρίτη ψηφοφορία.
……………………………………………………………………………………………………….
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 2 / 2011
      
          Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ                          
  ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ                                                 
 
                                                               
Ακριβές Απόσπασμα
        Κόρινθος  4  - 1 – 2011
        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
             ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ