Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικ/κής Επιτροπής για τη διετία 2011-2012

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 5
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 1/ 2-1-2011)
 
Θέμα 5ο : «Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη
                    διετία 2011 – 2012»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 2 – 1 – 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την αριθμ. 33511/23.12.2010 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010
           
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι  (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
           
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 33511/23.12.2010πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 3)  Χρήστος Μελέτης, 4) Χαράλαμπος Καμπούρης, 5) Μιχάλης Περόγαμβρος, 6) Μιχάλης Χατζής, 7) Χρήστος Χασικίδης, 8) Αντώνιος Παππάς, 9) Παναγιώτης Δράκος, 10) Μάριος Σταματάκης, 11) Γεώργιος Φαρμάκης, 12) Νικόλαος Καμπάς, 13) Δημήτριος Τζαναβάρας,  14) Πέτρος Λέκκας, 15) Ιωάννης Γκερζελής, 16) Γεώργιος Οικονόμου, 17) Φώτιος Φόρτης, 18) Σοφία Λέκκα,   19) Νικόλαος Βατουσιάδης, 20) Σταύρος Κεφάλας, 21) Κων/νος Παρτσινέβελος, 22) Παναγιώτης Λαμπρινός, 23) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 24) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, 25) Νικόλαος Κολοκούρης,  26) Κων/νος Γιώτης,  27) Σωκράτης Τόγιας,  28) Δημήτριος Μπάκουλης, 29) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 30) Γρηγόριος Καρπούζης, 31) Χρήστος Κορδώσης, 32) Γεώργιος Πούρος, 33) Νικολέττα Γιάννου, 34) Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας, 35) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 36) Βασίλειος Ρούκης, 37) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 38) Γεώργιος Τσάκωνας, 39)  Χαράλαμπος Κασίμης, 40) Σοφία Δασκαλοπούλου, 41) Θωμάς Αθανασάκος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
 
Απόφαση: 5   Ο νεοεκλεγείς  Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 5ο θέμα της
                        ημερήσιας διάταξης «Εκλογή αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011-2012» και λέγει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στη σημερινή ειδική συνεδρίαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3582/2010 πρέπει να εκλεγούν τα αναπληρωματικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα, θα εκλεγούν συνολικά πέντε (5) τακτικά μέλη εκ των οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, κάλεσε το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών του τους 2 υποψήφιους, ως αναπληρωματικούς συμβούλους της Οικονομικής Επιτροπής, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση τους. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι υποψήφιοι θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Μετά από ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, των παραπάνω υποψηφίων, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν ομόφωνα , ήτοι :1) Δημήτριος Μπάκουλης και 2) Χρήστος Κορδώσης
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του  Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό πρότεινε ως υποψήφια τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής από τη πλειοψηφία τους : 1) Μάριο Σταματάκη , 2) Νικόλαο Κολοκούρη και 3) Δημήτριο Τζαναβάρα.
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν σαράντα ένας (41) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
 
1.- Σταματάκης Μάριος 39 ψήφους
2.- Κολοκούρης Νικόλαος  38 ψήφους
3.- Τζαναβάρας Δημήτριος 36 ψήφους
4.- Μπάκουλης Δημήτριος  34 ψήφους
5.- Κορδώσης   Χρήστος 34 ψήφους
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι όλοι οι ανωτέρω εκλέγονται αναπληρωματικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011 και 2012.
Όμως, επειδή υπήρχε ισοψηφία κάποιων συμβούλων, ο Πρόεδρος προέβει σε  κλήρωση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, από την οποία  προέκυψε η τελική σειρά κατάταξης, ως εξής:
 
1.- Σταματάκης Μάριος
2.- Κολοκούρης Νικόλαος
3.- Τζαναβάρας Δημήτριος
4.- Κορδώσης   Χρήστος
5.- Μπάκουλης Δημήτριος
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
            Εκλέγει ως αναπληρωματικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη  διετία 2011 και 2012, τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Σταματάκη Μάριο, 2) Νικόλαο Κολοκούρη, 3) Τζαναβάρα Δημήτριο, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Κορδώση Χρήστο και 2) Μπάκουλη Δημήτριο, εκ της μειοψηφίας.
……………………………………………………………………………………………………….
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 5 / 2011
      
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ                          
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                                                
 
                                                               
Ακριβές Απόσπασμα
  Κόρινθος  5  - 1 – 2011
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment