Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011-2012

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 6
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 1/ 2-1-2011)
 
Θέμα 6ο : «Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη
                    διετία 2011 – 2012»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 2 – 1 – 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. ύστερα από την αριθμ. 33511/23.12.2010 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010
           
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι  (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
           
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 33511/23.12.2010πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 3)  Χρήστος Μελέτης, 4) Χαράλαμπος Καμπούρης, 5) Μιχάλης Περόγαμβρος, 6) Μιχάλης Χατζής, 7) Χρήστος Χασικίδης, 8) Αντώνιος Παππάς, 9) Παναγιώτης Δράκος, 10) Μάριος Σταματάκης, 11) Γεώργιος Φαρμάκης, 12) Νικόλαος Καμπάς, 13) Δημήτριος Τζαναβάρας,  14) Πέτρος Λέκκας, 15) Ιωάννης Γκερζελής, 16) Γεώργιος Οικονόμου, 17) Φώτιος Φόρτης, 18) Σοφία Λέκκα,   19) Νικόλαος Βατουσιάδης, 20) Σταύρος Κεφάλας, 21) Κων/νος Παρτσινέβελος, 22) Παναγιώτης Λαμπρινός, 23) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 24) Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, 25) Νικόλαος Κολοκούρης,  26) Κων/νος Γιώτης,  27) Σωκράτης Τόγιας,  28) Δημήτριος Μπάκουλης, 29) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 30) Γρηγόριος Καρπούζης, 31) Χρήστος Κορδώσης, 32) Γεώργιος Πούρος, 33) Νικολέττα Γιάννου, 34) Νικόλαος-Αθανάσιος Κούτουλας, 35) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 36) Βασίλειος Ρούκης, 37) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 38) Γεώργιος Τσάκωνας, 39)  Χαράλαμπος Κασίμης, 40) Σοφία Δασκαλοπούλου, 41) Θωμάς Αθανασάκος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
 
Απόφαση: 6   Ο νεοεκλεγείς  Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 6ο θέμα της
                        ημερήσιας διάταξης «Εκλογή τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011-2012» και λέγει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι στη σημερινή ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3582/2010 πρέπει να εκλεγούν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  Ειδικότερα, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά μέλη εκ των οποίων τρία (3) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, κάλεσε το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών του τους 3 υποψήφιους, ως τακτικούς συμβούλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση τους. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι υποψήφιοι θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Μετά από ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, των παραπάνω υποψηφίων, να γίνει με φανερή ψηφοφορία.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν ομόφωνα , ήτοι :1) Νικολέττα Γιάννου, 2) Βασίλειος Ρούκης και 3) Θωμάς Αθανασάκος.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία.
Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό πρότεινε ως υποψήφια τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής από τη πλειοψηφία τους : 1) Πέτρο Λέκκα , 2) Παναγιώτη Λαμπρινό, 3) Ιωάννη Γκερζελή, 4) Χρήστο Μελέτη και 5) Γεώργιο Φιλιππακόπουλο.
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν σαράντα ένας (41) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
 
1.- Μελέτης Χρήστος  40 ψήφους
2.- Λαμπρινός Παναγιώτης  39 ψήφους
3.- Φιλιππακόπουλος Γεώργιος 38 ψήφους
4.- Λέκκας Πέτρος  36 ψήφους
5.- Γκερζελής Ιωάννης 36 ψήφους
6.-  Ρούκης Βασίλειος 35 ψήφους
7.- Αθανασάκος Θωμάς 34 ψήφους
8.- Γιάννου Νικολέττα 34 ψήφους
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι όλοι οι ανωτέρω εκλέγονται τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011 και 2012.
Όμως, επειδή υπήρχε ισοψηφία κάποιων συμβούλων, ο Πρόεδρος προέβει σε  κλήρωση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, από την οποία  προέκυψε η τελική σειρά κατάταξης, ως εξής:
 
1.- Μελέτης Χρήστος 
2.- Λαμπρινός Παναγιώτης
3.- Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
4.- Λέκκας Πέτρος 
5.- Γκερζελής Ιωάννης
6.- Ρούκης Βασίλειος
7.- Γιάννου Νικολέττα  
8.- Αθανασάκος Θωμάς  
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
            Εκλέγει ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη  διετία 2011 και 2012, τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Μελέτη Χρήστο, 2) Λαμπρινό Παναγιώτη, 3) Φιλιππακόπουλο Γέωργιο, 4) Λέκκα Πέτρο και 5) Γκερζελή Ιωάννη, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Ρούκη Βασίλειο, 2) Γιάννου Νικολέττα και 3) Αθανασάκο Θωμά, εκ της μειοψηφίας.
……………………………………………………………………………………………………….
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 6 / 2011
      
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ                           
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                                               
 
                                                                
Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος  5  - 1 – 2011
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
       ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment