Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του δωρητή του τέως Δήμου Σολυγείας ERNST POTZLER

 

                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                               ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 4ο ΕΗΔ: «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του δωρητή του τέως Δήμου
                             Σολυγείας ERNST POTZLER»    
                        
      Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ           


 

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς

 

      ΑΠΟΝΤΕΣ
 
      κανένας
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος    2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος  5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γκεζερλή, ο οποίος ανακοίνωσε το θάνατο του δωρητή του τέως Δήμου Σολυγείας ERNST POTZLER και πρότεινε να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα. Ο Δήμαρχος, στη συνέχεια, πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε ότι το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον και να πάρει σχετική απόφαση.
 
Απόφαση: 11   Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι πρέπει να εκδοθεί ψήφισμα στη μνήμη του αποθανόντος δωρητή του τέως Δήμου Σολυγείας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πρόταση του Δημάρχου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
           Την έκδοση του πιο κάτω ψηφίσματος:
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
«Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός και το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου 2011, με αφορμή την ανακοίνωση του θανάτου του δωρητή του τέως Δήμου Σολυγείας ERNST POTZLER, γερμανικής υπηκοότητας, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, ο οποίος ήταν δημότης του Δήμου Σολυγείας και μέγας δωρητής, με τη δωρεά τριών (3) πυροσβεστικών οχημάτων, που βοήθησαν πάρα πολύ στην προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Σολυγείας.
            Τιμής ένεκεν αποφασίζει να δοθεί το όνομά του σε μία κοινοτική οδό στον οικισμό Ήλιο του Τ.Δ. Κόρφου, στον οποίο βρίσκεται η κατοικία του».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 11 / 2011 .
 
 
 
              Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                 Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                          
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
                                                                                               Κόρινθος, 13-01-2011
                                                                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ