Διόρθωση 229/10 Α.Δ.Σ. , περί προσκ/σης εδαφικού τμ/τος στην ιδιοκτησία Χρήστου Βενετσάνου Ο.Τ. 704

 

                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 12
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο ΗΔ: «Διόρθωση 229/10 Α.Δ.Σ. , περί προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία Χρήστου Βενετσάνου Ο.Τ. 704 σχεδίου Μπαθαρίστρας»
                        
      Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ           
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς

 

      ΑΠΟΝΤΕΣ
 
      κανένας
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).

 

 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος     2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος   5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Απόφαση: 12 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1. Την αριθμ. 15/229/2-8-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τιμής μονάδος προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στο σχέδιο πόλης «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» στην ιδιοκτησία Χρήστου Βενετσάνου στο Ο.Τ. 704
2. Την με αριθμ. πρωτ. 32262/10-12-2010 αίτηση του κ. Χρήστου Βενετσάνου, περί λήψης νέας απόφασης Δ. Σ , για τη διόρθωση της προσκυρούμενης έκτασης από 3,43 στο ορθό 3,46 ήτοι διαφορά 3/100 του μέτρου.
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δήμου μας , η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
            «Με την υπ΄αριθμ. 15/229/2-8-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε η τιμή μονάδος για τις προσκυρούμενες εκτάσεις σε δύο ιδιοκτησίες του κ. Χρήστου Βενετσάνου του Παναγιώτη, ήτοι για προσκυρούμενη έκταση 8,50 τ.μ. στο Ο.Τ. 705 (αριθμ. κτημ. 0510001)  και για προσκυρούμενη έκταση 3,43 τ.μ. στο Ο.Τ. 704 (αριθμ. κτημ. 0509028) που βρίσκονται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Κορίνθου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα».
Επειδή κατόπιν αίτησης με αριθμ. πρωτ. 32262/10-12-2010 του κ. Χρήστου Βενετσάνου για το ένα εκ των δύο προσκυρούμενο τμήμα μέσω ΟΤΑ στη μία από τις δύο ιδιοκτησίες του ως άνω φερόμενου ιδιοκτήτη, που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 704 (κτημ. αριθμ. 0509028) προέκυψε διαφορά 3/100 του μέτρου, παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση αντί προσκυρούμενης έκτασης 3,43 τ.μ. σε προσκυρούμενη έκταση 3,46 τ.μ. ως αναφέρεται στην ενδιάμεση στήλη (31) του πίνακα της πράξης εφαρμογής.
Οπότε σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 14/2010 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου η αξία του προσκυρούμενου τμήματος καθορίζεται σε 3,46 τ.μ. Χ 165 €/τ.μ.=570,90 τ.μ.»
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 15/229/2-8-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το αποφασιστικό μέρος και συγκεκριμένα τις παραγράφους 1.α και 2.α, που διαμορφώνονται ως εξής:
1.- α) Την προσκύρωση εδαφικού τμήματος 3,46 τ.μ. στην ιδιοκτησία του Χρήστου Βενετσάνου του Παναγιώτη, που βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρας –Δελτα του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 704 (αριθμ. κτημ. 0509028) και
 
2.- α) Τον καθορισμό τιμής μονάδος του ανωτέρω προσκυρούμενου εδαφικού τμήματος, εκτάσεως 3,46 τ.μ. στο Ο.Τ. 704,   σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165 €) το τ.μ., σύμφωνα με το αριθμ. 14/15-12-2010 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006, ήτοι 3,46 τμ Χ165€/τ.μ.=570,90
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 15/229/2-8-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 12 / 2011
                               Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 17-1-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ