Αίτημα Σωτηρίου Παπαδιώτη και Μαρίνας Μπακαλού για Προσκύρωση εδ/κού τμ/τος στην ιδιοκτησία τους

 

                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 13
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτημα Σωτηρίου Παπαδιώτη και Μαρίνας Μπακαλού για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία τους Ο.Τ. 758 σχεδίου Μπαθαρίστρας»
                  
                     
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς 
            ΑΠΟΝΤΕΣ 
             Kανένας  
                       
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                   3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ.Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
Απόφαση: 13 O Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
            « Οι κ.κ. Σωτήριος Παπαδιώτης του Δημητρίου και Μαρίνα Μπακαλού συζ. Σωτηρίου Παπαδιώτη, με την υπ΄ αριθμ. 32150/9-12-2010 αίτησή τους ζητούν να προσκυρωθεί εδαφικό τμήμα, στην ιδιοκτησία τους που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 758 (αριθμ. κτημ. 0604004).
            Σύμφωνα με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 563/493) και διορθώθηκε με την υπ΄αριθμ. 7090/2010 απόφαση Νομα΄ρχη Κορινθίας, το εδαφικό τμήμα που μέλλεται να προσκυρωθεί στην εν λόγω ιδιοκτησία είναι συνολικής επιφανείας 18,56 τ.μ.., που επιμερίζεται εξ΄ ημισείας ήτοι από 9,28 τ.μ. σε έκαστο συνιδιοκτήτη και το αναλογούν τίμημα θα καταβληθεί υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
Η Υπηρεσία μας προτείνει:
α) τον καθορισμό τιμής μονάδος σε εκατόν τριάντα πέντε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (135 €/τ.μ.) , ως έχει οριστεί από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, αποτελούμενη από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Κων/νο Αργυρόπουλο και Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα και από τη μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Νικολέτα Γκεζερλή με το υπ΄αριθμ. 13/2010 πρακτικό τους.
β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η προσκύρωση των 18,56 τ.μ.
γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά του ιδιοκτήτη μετά την αποδοχή της παρούσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
            Ήτοι συνολικά το ποσό θα ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά ( 18,56 τ.μ. Χ 135€/τ.μ.=2.505,60 €)
            Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για το εν λόγω θέμα»
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Την προσκύρωση εδαφικού τμήματος 18,56τ.μ. στην ιδιοκτησία των Σωτηρίου Παπαδιώτη του Δημητρίου και Μαρίνας Μπακαλού του Αθανασίου συζ. Σωτηρίου Παπαδιώτη, που βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρας –Δελτα του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 758 (αριθμ. κτημ. 0604004). 
 
2.- Τον καθορισμό τιμής μονάδος του ανωτέρω προσκυρούμενου εδαφικού τμήματος, σε εκατόν τριάντα πέντε  ευρώ (135 €) το τ.μ. , σύμφωνα με το αριθμ. 13/15-12-2010 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006, ήτοι 18,56 τμ Χ135€/τ.μ.=2.505,60€, το οποίο επιμερίζεται εξ΄ ημισείας , ήτοι 1252,60 σε έκαστο συνιδιοκτήτη
 
3.- Την εξουσιοδότηση του Αλέξανδρου Πνευματικού-Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.                                                                                                                                                                                                                                                                         .
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 13 / 2011
 
    Ο       Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                  Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 13-1-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 

 

Leave a Comment