Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας

 

                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 16
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών»
                  
                     
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
      Kανένας 
 
                       
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                   3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ.Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
Απόφαση : 16 ΟΠρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 και του άρθρου 206 § 1 του Ν. 3584/2007 παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
 Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, αφού διαπιστωθεί η αναγκαιότητα πρόσληψης από το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του Ν. 2190/94.
Ο Δήμαρχος στη συνέχεια ανέφερε στο Συμβούλιο ότι λόγω της διεύρυνσης του Δήμου σε Καλλικρατικό οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιασθεί και το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να τις καλύψει. Επίσης στις αρχές Μαρτίου λήγουν οι συμβάσεις των εργατών κήπων και καθαριότητας και το εναπομείναν προσωπικό είναι αδύνατο να ανταποκριθεί.
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αυτών αναγκών απαιτείται η πρόσληψη είκοσι πέντε (25) εργατών καθαριότητας γενικών καθηκόντων  και δέκα (10) εργατών στην υπηρεσία πρασίνου.
             Για την κάλυψη της δαπάνης θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 20/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» .
 Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει για την αναγκαιότητα της πρόσληψης τριάντα πέντε (35) εργατών καθαριότητας-πρασίνου  προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της υπηρεσίας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 και του άρθρου 206 § 1 του Ν. 3584/2007
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Την αναγκαιότητα πρόσληψης τριάντα πέντε (35) εργατών καθαριότητας-πρασίνου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 § 4 του Ν. 2738/99 και του άρθρου 206 § 1 του Ν. 3584/07, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες και επίκαιρες ανάγκες του διευρυμένου Δήμου σε Καλλικρατικό.
            Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου χωρίς τη διαδικασία του Ν. 2190/94.
            Για τη κάλυψη της δαπάνης θα εγγραφεί πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2011 με ΚΑ 20/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 16 / 2011
 
        Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                   Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 13-1-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ