Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών αναγκών

 

                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 17
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για κάλυψη εποχιακών αναγκών»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
 
            ΑΠΟΝΤΕΣ 
             Kανένας  
                        
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.          
 
Απόφαση: 17 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις παρακάτω εισηγήσεις του Δημάρχου, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
Α.- Με αφορμή την υπ’ αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011», υποβάλλουμε το αίτημά μας για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού και σας γνωρίζουμε τα εξής:
   Κατά το διάστημα του καλοκαιριού είναι αυξημένες οι εποχιακές υποχρεώσεις της υπηρεσίας κήπων, όπως οι ανάγκες ποτισμάτων, συντήρησης και βελτίωσης δικτύων άρδευσης, συντήρησης αντλιοστασίων και σιντριβανιών, συντήρησης και ευπρεπισμού των κήπων, δεντροστοιχιών και πλατειών του Δήμου. Επίσης και το διάστημα του φθινοπώρου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για το έγκαιρο κλάδεμα των φυλλοβόλων δένδρων προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση των οδών από τα φύλλα. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω εποχιακών αναγκών κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα είκοσι (20) εργατών, ενός (1) οδηγού και ενός (1) υδραυλικού.
 Οι οργανικές θέσεις της Υπηρεσίας Κήπων ( εργατοτεχνικό προσωπικό ) είναι 22 από τις οποίες είναι καλυμμένες οι 7. Οι συμβάσεις των απασχολούμενων ως εποχιακών εργατών λήγουν το Μάρτιο έτσι την καλοκαιρινή περίοδο το προσωπικό δεν θα επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 Για το λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει ν΄ αποφασίσει για την αναγκαιότητα πρόσληψης 22 ατόμων για το έτος 2011 για την κάλυψη των εποχικών αναγκών κήπων.
Η πρόσληψη τους θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, με τις διατάξεις του ν.2190/94 του άρθρου 21.
   Για την αμοιβή του προσωπικού θα γίνει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2011 και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.35/6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων».
             Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 23/2000 «Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο», υποχρεούνται οι ΟΤΑ στους οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση του χώρου της παραλίας, να προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών για την προστασία των λουομένων.
Έτσι υποχρεούται ο Δήμος να απασχολήσει 5 ναυαγοσώστες κατά τη θερινή περίοδο για την ασφάλεια των λουομένων.
Η πρόσληψη των ναυαγοσωστών θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, με τις διατάξεις του ν.2190/94 του άρθρου 21.                                                           
   Για την αμοιβή του προσωπικού έχει γίνει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2011 και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.15/6041.0010 και τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων».
 
Β.- Με αφορμή την υπ’ αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3-1-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους 2011 υποβάλλουμε το αίτημά μας για σύναψη μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:
1] Με ένα (1) γιατρό εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1568/85 ‘Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων’
2] Με έναν (1) χειριστή γκρέϊντερ. Ο Δήμος στερείται της συγκεκριμένης ειδικότητας.
3] Με ένα (1) χειριστή καλαθοφόρου. Ο Δήμος στερείται της συγκεκριμένης ειδικότητας.
    Το έργο που θα προσφέρουν οι ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων του υπόλοιπου προσωπικού του Δήμου.
Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα έτος από τη σύναψη της σύμβασης.                          Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα δεν θ’ ακολουθούν το ωράριο εργασίας του υπόλοιπου προσωπικού του Δήμου και δεν θα παρέχουν εξαρτημένη εργασία.          
Η δαπάνη (δεν απαιτείται Φ.Π.Α.) για το γιατρό, θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή γιατρού εργασίας για την υγιεινή του προσωπικού του Δήμου » και για τους χειριστές θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ     και τίτλο «                                                   ».
 
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε τη λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα πραγματοποιούμενα έσοδα των αντίστοιχων τελών.
 Επεσήμανε ότι η εν λόγω πρόσληψη περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72  Ν. 3852/2010). Σύμφωνα, όμως, με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο την αρμοδιότητα. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή ο χρόνος για να υποβληθούν τα αιτήματα προσλήψεων προσωπικού λήγει την 14-1-2011 και είναι αδύνατον να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου για συζήτηση και λήψη απόφασης των ανωτέρω προσλήψεων.
            Στη  συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση Δημάρχου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ.2 του ν. 18/1994 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών των οποίων οι δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα πραγματοποιούμενα έσοδα των αντιστοίχων τελών γίνεται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και ήδη Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το ν. 3852/10, άρθρο 72.
      Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 χωρίς προηγούμενη έγκριση της τριμελούς εξ υπουργών επιτροπής.
      Ως γνωστό η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου είναι ένας ευαίσθητος τομέας. Οι ανάγκες είναι αυξημένες εφ’ όσον τα διοικητικά όρια είναι εκτεταμένα ενώ το απασχολούμενο προσωπικό είναι επιφορτισμένο και με την καθαριότητα των εκτεταμένων ακτών η καθαριότητα των οποίων θα αρχίσει προσεχώς.
      Με απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός του προσωπικού που θεωρείται απαραίτητο ν’ ασχοληθεί και ο χρόνος απασχόλησής του.      Γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι σαράντα ένας (41) εργάτες συνοδοί απορριμματοφόρων, δέκα (10) εργάτες γενικών καθηκόντων για την καθαριότητα του Δήμου και είκοσι (20) οδηγοί απορριμματοφόρου, τρεις (3) υδραυλικοί, τρεις (3) ηλεκτρολόγοι, επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών.
      Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί οκτώ (8) μήνες. 
      Για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού θα γίνει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έτους 2011.
      Η δαπάνη θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των αντιστοίχων τελών.
      H δαπάνη που θα προέλθει από την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού με Κ.Α. 20/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (επί συμβάσει, εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.)»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο , την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9./31/οικ.80/3-1-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για το έτος 2011, των παρακάτω ειδικοτήτων:
1. Είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών κήπων.  Η πρόσληψη τους θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8) διάρκειας, με τις διατάξεις του ν.2190/94 του άρθρου 21.
   Για την αμοιβή του προσωπικού θα γίνει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2011 και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.35/6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων»
2. Πέντε (5) ναυαγοσώστες κατά τη θερινή περίοδο για την ασφάλεια των λουομένων.
Η πρόσληψη των ναυαγοσωστών θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης (3) διάρκειας, με τις διατάξεις του ν.2190/94 του άρθρου 21.                                                           
   Για την αμοιβή του προσωπικού θα γίνει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2011 και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α.15/6041.0010 και τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων»
 
Β.- Τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2011, των παρακάτω ειδικοτήτων:
1.  Ένα (1) γιατρό εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1568/85 ‘Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
2. Με έναν (1) χειριστή γκρέϊντερ.
3.Με ένα (1) χειριστή καλαθοφόρου.
    Το έργο που θα προσφέρουν οι ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων του υπόλοιπου προσωπικού του Δήμου.
Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα έτος από τη σύναψη της σύμβασης.                                  Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα δεν θ’ ακολουθούν το ωράριο εργασίας του υπόλοιπου προσωπικού του Δήμου και δεν θα παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
Η δαπάνη (δεν απαιτείται Φ.Π.Α.) για το γιατρό, θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή γιατρού εργασίας για την υγιεινή του προσωπικού του Δήμου» και για τους χειριστές θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ και τίτλο «                                                   ».
 
 
Γ.- Την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες του Δήμου , που έχουν ως κατωτέρω. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Δημοτικό Συμβούλιο , αντί της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 3 Ν. 3852/2010, κρίνοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επείγον, λόγω του περιορισμένου χρόνου της εγκυκλίου ΔΙΠΠ/Φ.2.9./31/οικ.80/3-1-2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, μέχρι 14-1-2011, τα σχετικά αιτήματα να έχουν υποβληθεί στο Γ.Λ.Κ.
 
 1. Σαράντα ένα (41) εργάτες συνοδοί απορριμματοφόρων,
 2.  Δέκα (10) εργάτες γενικών καθηκόντων για την καθαριότητα του Δήμου
 3.Είκοσι (20) οδηγοί απορριμματοφόρου,
 4. Τρεις (3) υδραυλικοί
 5. Τρεις (3) ηλεκτρολόγοι
     
Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί οκτώ (8) μήνες. 
      Για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού θα γίνει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έτους 2011.
      Η δαπάνη θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των αντίστοιχων τελών.
Η δαπάνη που θα προέλθει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2011 με Κ.Α. 20/6041.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (επί συμβάσει, εκτάκτων υπαλλήλων ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ.)»
         
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   2 / 17 / 2011
 
        Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 13-1-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ