Έγκριση πρακτικού καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας

 

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
      ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 21
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας»
                        
    Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ
 
      κανένας
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Απόφαση:  21 Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής Καταστροφής Υλικών Ασήμαντης Αξίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Σήμερα την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010 παρουσία των μελών της Επιτροπής Καταστροφής Υλικών Ασήμαντης Αξίας:
 
 1. ΦΛΕΒΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δημοτικού Συμβούλου και
 2. ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΛΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, Δημοτικού Συμβούλου
Που οριστήκαμε με την αριθμ. 22/421/29-12-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προβήκαμε στην εξέταση των παρακάτω υλικών:

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
1
Εκτυπωτής EPSON Stylus Color 740
1
2
Εκτυπωτής EPSON Stylus Photo EX
1
3
Εκτυπωτής EPSON Stylus 900
1
4
Εκτυπωτής EPSON FX-850
1
5
Εκτυπωτής EPSON LX-100
1
6
Εκτυπωτής HP Deskjet 520
1
7
Σαρωτής Artec Viewstation AT3E
1
8
Οθόνη CRT Compaq S510
4
9
Samsung SF3000T
1
10
Εκτυπωτής OKI Microline 395
1
11
Οθόνη CRT Proview 17’’
2
12
Οθόνη CRT Philips 107s
1
13
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής PLATO Pentium III
6
14
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Compaq EP
1
15
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Infoquest
6
16
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με επεξεργαστή Pentium
1

 Διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω υλικά δεν έχουν καμία αξία και εισηγούμεθα την καταστροφή τους και την αντικατάστασή τους>>
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Καταστροφής Υλικών Ασήμαντης Αξίας σύμφωνα με το οποίο προτείνονται να καταστραφούν τα παρακάτω υλικά ως εξής:
 

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
1
Εκτυπωτής EPSON Stylus Color 740
1
2
Εκτυπωτής EPSON Stylus Photo EX
1
3
Εκτυπωτής EPSON Stylus 900
1
4
Εκτυπωτής EPSON FX-850
1
5
Εκτυπωτής EPSON LX-100
1
6
Εκτυπωτής HP Deskjet 520
1
7
Σαρωτής Artec Viewstation AT3E
1
8
Οθόνη CRT Compaq S510
4
9
Samsung SF3000T
1
10
Εκτυπωτής OKI Microline 395
1
11
Οθόνη CRT Proview 17’’
2
12
Οθόνη CRT Philips 107s
1
13
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής PLATO Pentium III
6
14
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Compaq EP
1
15
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Infoquest
6
16
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με επεξεργαστή Pentium
1

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 21 / 2011 .
 
   
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-01-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ