Μείωση βεβαιωθέντος ποσού από τέλος 5% έτους 2006 της επιχείρησης Μεζίνη Θεοφάνη και Σια Ε.Ε.

 

                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 22
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ11ο: «Μείωση βεβαιωθέντος ποσού από τέλος 5% έτους 2006 της επιχείρησης Μεζίνη Θεοφάνη και Σια Ε.Ε. λόγω μερικής λειτουργίας της επιχείρησης στη Σάμο»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
        Kανένας 
                        
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           
 
Απόφαση: 22  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η Επιχείρηση ΜΕΖΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ 999050151, διατηρούσε κέντρο διασκέδασης στην θέση «ΠΥΡΓΟΣ» ΠΕΟ Εξαμιλίων –Κορίνθου, και είναι χρεωμένος σε χρηματικό κατάλογο τέλους 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2006 με το ποσό των 17.427,14 € σαν κύριο τέλος και το ποσό των 8.365,03 ως πρόστιμο μη καταβολής του παραπάνω τέλους δηλαδή συνολικού ποσού 25.792,17€.
   Το ανωτέρω ποσό πρέπει με απόφασή σας να μειωθεί κατά 2.064,87 € (το κύριο τέλος κατά 1.395,18 € & το πρόστιμο κατά 669,69 €) γιατί τα ακαθάριστα έσοδα ποσού 29.298,86 € προέρχονται από υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης στην Σάμο, όπως φαίνεται από το του Δήμου. Επίσης και το διάστημα του φθινοπώρου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για το βιβλίο εσόδων –εξόδων που επισυνάπτεται και τα ακαθάριστα έσοδα που αφορούν την Κόρινθο είναι 336.671,00 €.
            Το τελικό ποσό με το οποίο μένει χρεωμένη η επιχείρηση είναι κύριο τέλος 16.031,96 € και το ποσό των 7.695,34 € ως πρόστιμο, δηλαδή συνολικό ποσό 23.727,30 €.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
       Την μείωση ποσού  κατά 2.064,87 € από το χρηματικό κατάλογο τέλους 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2006 της επιχείρησης ΜΕΖΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ήτοι του κύριου τέλους 1.335,18 € και του πρόστιμου 669,69 € και έτσι η εν λόγω επιχείρηση παραμένει χρεωμένη στο Δήμο με το συνολικό ποσό των 23.727,30 € δηλαδή (κύριο τέλος 16.031,96 € και το πρόστιμο 7.695,34 €), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   2 / 22 / 2011
 
        Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 18-1-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ