Ορισμός τριών Δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών

 

                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός τριών (3) Δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών»
                        
    Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς
 
 
      ΑΠΟΝΤΕΣ
 
      κανένας
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
                 
Απόφαση: 24 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΟΤΑ) συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από δημοτικούς υπαλλήλους, η οποία ασχολείται με τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών. Ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εν λόγω επιτροπής γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
     Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε τους δημοτικούς υπαλλήλους κ.κ. Ρουμελιώτη Γεώργιο ως Πρόεδρο, Μήτρου Κωνσταντίνο και Καραΐσκο Ιωάννη ως τακτικά μέλη και τους κ.κ. Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, Δεληγιώργη Παναγιώτη και Σαββανού Ελένη ως αναπληρωματικά μέλη, αντίστοιχα.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Ορίζει τρία (3) τακτικά μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων κλπ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ενιαίου Κανονισμού ΕΚΠΟΤΑ (ΟΤΑ) για το έτος 2011 τους δημοτικούς υπαλλήλους κ.κ. Ρουμελιώτη Γεώργιο ως Πρόεδρο, Μήτρου Κωνσταντίνο και Καραΐσκο Ιωάννη ως τακτικά μέλη και τους δημοτικούς υπαλλήλους κ.κ. Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, Δεληγιώργη Παναγιώτη και Σαββανού Ελένη ως αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.
           
 
 
 
           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 24 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-01-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ