«Ορισμός επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 

                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 30
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 19ο: «Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων, ενός (1) δημότη με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»
                        
    Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ
 
      κανένας
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση:  30   Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν.2307/95 συνιστάται επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής αλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και πρόστιμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων, που αποτελείται από δύο Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές του, ένα φορολογούμενο δημότη με τον αναπληρωτή του και ένα γραμματέα με τον αναπληρωτή του. Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε ως τακτικά μέλη τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Λέκκα Σοφία, και Ζαχαριά Σπυρίδωνα τον δημότη κ. Δημήτριο Τόγια και γραμματέα την κ. Ευθαλία Ζαφειριάδου, δημοτική υπάλληλο και ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα τους κ.κ. Καμπούρη Χαράλαμπο και Γεώργιο Φαρμάκη, Δημοτικούς Συμβούλους, τον δημότη κ. Βασίλειο Μιχαλόπουλο, και Γεώργιο Μήτρου, δημοτικό υπάλληλο. Χρέη Προέδρου της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί η κ.Λέκκα Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρούμενη από τον κ. Καμπούρη Χαράλαμπο, Δημοτικό Σύμβουλο επίσης.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 7 § 8 του Ν.2307/95 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ορίζει ως τακτικά μέλη της επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2011 τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Λέκκα Σοφία –Πρόεδρο και Ζαχαριά Σπυρίδωνα, τον δημότη κ. Δημήτριο Τόγια και γραμματέα την κ. Ευθαλία Ζαφειριάδου, δημοτική υπάλληλο.
Ορίζει αντιστοίχως ως αναπληρωματικά μέλη της ανωτέρω επιτροπής για το έτος 2011 τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Καμπούρη Χαράλαμπο και Γεώργιο Φαρμάκη, τον δημότη κ. Βασίλειο Μιχαλόπουλο και αναπληρωτή γραμματέα τον κ. Γεώργιο Μήτρου, δημοτικό υπάλληλο.
 
         
 
           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 30 / 2011 .
 
   
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-01-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ