Εξουσιοδοτήσεις του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες Οργανισμούς Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.

 

                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 35
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 24ο: «Εξουσιοδοτήσεις των υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.»
                        
      Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ
 
      κανένας
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.     
Απόφαση: 35   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε ότι πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο υπάλληλος της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Δημήτριος Νάστος, αναπληρωτής προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, να προβαίνει σε κατάθεση, ανάληψη και μεταφορά χρημάτων για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, στα εν Κορίνθω κείμενα Καταστήματα όλων των Τραπεζών, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Επίσης ο ανωτέρω θα μπορεί να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για τις παραπάνω συναλλαγές και άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών Τραπεζών. Η διαχειρίστρια της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Παναγιώτα Μπούμπα μπορεί να προβαίνει σε αναλήψεις κατόπιν υπογεγραμμένης εξουσιοδότησης από τον Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Ιωάννη Αλεξόπουλο ή από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Δημήτριο Νάστο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρώτου.           
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
           Εξουσιοδοτεί τον κ. Δημήτριο Νάστο, αναπληρωτή προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, να προβαίνει σε κατάθεση, ανάληψη, μεταφορά χρημάτων και άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών Τραπεζών για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στα εν Κορίνθω κείμενα Καταστήματα όλων των Τραπεζών, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και ΕΛΤΑ, για το έτος 2011 και εφεξής.
Η διαχειρίστρια της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Παναγιώτα Μπούμπα μπορεί να προβαίνει σε αναλήψεις κατόπιν υπογεγραμμένης εξουσιοδότησης από τον Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Ιωάννη Αλεξόπουλο ή από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Δημήτριο Νάστο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρώτου. 
Οι ανωτέρω θα υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο για τις παραπάνω συναλλαγές.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
 
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 35 / 2011 .
 
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ             Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                          
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-01-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ