Εξουσιοδότηση του Διευθυντή των Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου

 

                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 36
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 25ο: «Εξουσιοδότηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.»
                        
    Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ
 
      κανένας
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
Απόφαση: 36   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε ότι πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για συναλλαγές του Δήμου με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κλπ.. και σε περίπτωση ασθένειας, αδείας, απουσίας ή κωλύματος o κ. Γεώργιος Μήτρου του Κωνσταντίνου Αναπληρωτής προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας για να συναλλάσσεται με τα εν Ελλάδι κείμενα Καταστήματα όλων των Τραπεζών, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων, Δημοσίων Υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, ΕΛΤΑ και τις ειδικές θυρίδες του Δήμου στις Τράπεζες.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Αλεξόπουλο του Παύλου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και σε περίπτωση ασθένειας, αδείας, απουσίας ή κωλύματος τον κ. Γεώργιο Μήτρου του Κωνσταντίνου, αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, για τις οποιεσδήποτε συναλλαγές του Δήμου με τα εν Ελλάδι κείμενα Καταστήματα όλων των Τραπεζών, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων, Δημοσίων Υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., ΕΛΤΑ και με τις ειδικές θυρίδες του Δήμου στις Τράπεζες και να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με τις παραπάνω συναλλαγές, καταθέσεις, αναλήψεις χρημάτων και άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών Τραπεζών, εντολές έκδοσης μπλοκ επιταγών και παραλαβή αυτών, εντολές εμβασμάτων σε άλλες Τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού , έκδοση τραπεζικών επιταγών καθώς και συμβάσεις με Τράπεζες και τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για το έτος 2011 και εφεξής.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 36 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-01-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ