Εξουσιοδότηση υπογραφών για την έκδοση επιταγών Τραπέζης

 

                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 37
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-1-2011)
 
ΘΕΜΑ 26ο: «Εξουσιοδότηση υπογραφών για την έκδοση επιταγών Τραπέζης»
                        
   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
       κανένας 
                                 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   
Απόφαση: 37   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε ότι πρέπει να εξουσιοδοτηθούν για την υπογραφή των επιταγών των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος οι κάτωθι ανάλογα με το ύψος των επιταγών:
·        Για επιταγή ποσού μέχρι 30.000,00 € δικαίωμα υπογραφής θα φέρουν ο Νάστος Δημήτριος του Λάμπρου, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων ή η Μπούμπα Παναγιώτα του Γεωργίου, διαχειρίστρια εσόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων – ο καθένας εξ αυτών χωριστά – και ο Ιωάννης Αλεξόπουλος του Παύλου, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων ή ο Γεώργιος Μήτρου του Κωνσταντίνου, αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. Σε περίπτωση ασθένειας, αδείας, απουσίας ή κωλύματος κάποιου εκ των ανωτέρω δικαίωμα υπογραφής στη θέση αυτού θα φέρει ο Δήμαρχος Κορινθίων.
·        Για επιταγή ποσού από 30.001,00 έως 70.000,00 € δικαίωμα υπογραφής θα φέρουν ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων Δημήτριος Νάστος του Λάμπρου και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Αλεξόπουλος του Παύλου ή ο αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιος Μήτρου του Κωνσταντίνου. Σε περίπτωση ασθένειας, αδείας, απουσίας ή κωλύματος του κάποιου εκ των ανωτέρω δικαίωμα υπογραφής στη θέση αυτού θα φέρει ο Δήμαρχος Κορινθίων.
·        Για επιταγή ποσού από 70.001,00 € και άνω δικαίωμα υπογραφής θα φέρουν αποκλειστικά και μόνο ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Αλεξόπουλος του Παύλου ή ο αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιος Μήτρου του Κωνσταντίνου και ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός του Μιχαήλ.
 
Μετά την έγκριση των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων οι υπογράφοντες τις επιταγές με τη σειρά που αναφέρονται θα δώσουν γνήσια δείγματα υπογραφών στις Τράπεζες, με τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των επιταγών των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος, για το έτος 2011 και εφεξής, τους κάτωθι ανάλογα με το ύψος των επιταγών:
·        Για επιταγή ποσού μέχρι 30.000,00 € δικαίωμα υπογραφής έχουν ο Νάστος Δημήτριος του Λάμπρου, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων ή η Μπούμπα Παναγιώτα του Γεωργίου, διαχειρίστρια εσόδων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων – ο καθένας εξ αυτών χωριστά – και ο Ιωάννης Αλεξόπουλος του Παύλου, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων ή ο Γεώργιος Μήτρου του Κωνσταντίνου, αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. Σε περίπτωση ασθένειας, αδείας, απουσίας ή κωλύματος κάποιου εκ των ανωτέρω δικαίωμα υπογραφής στη θέση αυτού έχει ο Δήμαρχος Κορινθίων.
·        Για επιταγή ποσού από 30.001,00 έως 70.000,00 € δικαίωμα υπογραφής έχουν ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων Δημήτριος Νάστος του Λάμπρου και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Αλεξόπουλος του Παύλου ή ο αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιος Μήτρου του Κωνσταντίνου. Σε περίπτωση ασθένειας, αδείας, απουσίας ή κωλύματος κάποιου εκ των ανωτέρω δικαίωμα υπογραφής στη θέση αυτού έχει ο Δήμαρχος Κορινθίων.
·        Για επιταγή ποσού από 70.001,00 € και άνω δικαίωμα υπογραφής έχει αποκλειστικά και μόνο ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Αλεξόπουλος του Παύλου ή ο αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιος Μήτρου του Κωνσταντίνου και ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός του Μιχαήλ.
 
Οι υπογράφοντες τις επιταγές που εξουσιοδοτούνται θα δώσουν γνήσια δείγματα υπογραφών στις Τράπεζες, με τις οποίες συνεργάζεται ο Δήμος Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 37 / 2011 .
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ  ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-01-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ