Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους δικαιώματος Κοιμητηρίου

 

                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                                             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 20
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/12-01-2011)
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους δικαιώματος
                   Κοιμητηρίου»
                                                  
    Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 1 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από την αριθμ. 187/07.01.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες και οι (41) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 187/07.01.2011πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών.
 
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Μελέτης Χρήστος
 5. Καμπούρης Χαράλαμπος
 6. Περόγαμβρος Μιχάλης
 7. Χατζής Μιχάλης
 8. Παππάς Αντώνης
 9. Δράκος Παναγιώτης
 10. Σταματάκης Μάριος
 11. Φαρμάκης Γεώργιος
 12. Καμπάς Νικόλαος
 13. Τζαναβάρας Δημήτριος
 14. Λέκκας Πέτρος
 15. Γκερζελής Ιωάννης
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Φόρτης Φώτης
 18. Λέκκα Σοφία
 19. Βατουσιάδης Νικόλαος
 20. Κεφάλας Σταύρος
 21. Παρτσινέβελος Κων/νος
 22. Λαμπρινός Παναγιώτης
 23. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Κολοκούρης Νικόλαος
 26. Γιώτης Κων/νος
 27. Τόγιας Σωκράτης
 28. Μπάκουλης Δημήτριος
 29. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κορδώσης Χρήστος
 32. Πούρος Γεώργιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 35. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 36. Ρούκης Βασίλειος
 37. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 38. Τσάκωνας Γεώργιος
 39. Κασίμης Χαράλαμπος
 40. Δασκαλοπούλου Σοφία
 41. Αθανασάκος Θωμάς 
      ΑΠΟΝΤΕΣ
 
      κανένας
 
Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν πέντε (5) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν δέκα επτά (17).
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος                 1. Καρσιώτης Παναγιώτης-Αγγελόκαστρο
2.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος   2. Καλλιμάνης Βασίλης -Αγιονόρι
3.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια                    3. Παρασκευάς Παναγιώτης – Άγ. Βασίλειος
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι        4. Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος 5. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
                                                                     6. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος
                                                                     7. Κορδώση Ευγενία – Κλένια
                                                                     8. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
                                                                     9. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
                                                                   10. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
                                                                   11. Καραβοκύρης Αναστάσιος-Σολομός
                                                                   12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
                                                                   13. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
                                                                   14. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
                                                                   15. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
                                                                   16. Χρυσάνθου Απόστολος- Λέχαιο
                                                                   17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 Απόφαση: 20 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων.                                                    
 
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ
 
                   Των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
 
                                                            Προς
                       Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων
 
ΘΕΜΑ: Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων.
 
 
 1. Η Πούλου Ουρανία του Ιωάννη – Καραϊσκάκη 62, Παλλήνη Αττικής με Κωδικό:49642 είναι εκ παραδρομής γραμμένη στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίων 2010 δύο φορές με αύξοντα αριθμό 2216 & 2217.Να διαγραφεί η εγγραφή 2217 ποσού 55,00€.
 2. Ο Αντώνιος Τσαντήλας του Χρήστου – Εξαμίλια με Κωδικό:24188 είναι εκ παραδρομής γραμμένος δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίων Εξαμιλίων 2010 στις εγγραφές 252 & 253. Να διαγραφεί η εγγραφή 253 ποσού 35,00€.
 3. Ο Σπυρίδων Τσαντήλας του Γεωργίου - Εξαμίλια είναι εκ παραδρομής γραμμένος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Άννας -Αρχ.Κορίνθου 2010 στην εγγραφή 224 με Κωδικό 24187. Να διαγραφεί το ποσό των 35,00€ γιατί ο τάφος είναι στα Εξαμίλια.
 4. Ο Ιωάννης Σούκουλης του Βλασσίου – Εξαμίλια είναι εκ παραδρομής γραμμένος δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων 2010 στις εγγραφές 228 & 229 με Κωδικό 24136. Να διαγραφεί το ποσό των 35,00€ από την εγγραφή 229.
 5. Η Γεωργία Μαλατέστα του Ανδρέα – Αισώπου 8 είναι εκ παραδρομής γραμμένη δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής 2010 στις εγγραφές 1445 & 1446 με Κωδικό: 29843. Να διαγραφεί το ποσό των 55,00€ από την εγγραφή 1446.
 6. Η Μαρία Κορδώση του Λουκά – Εθν.Ανεξαρησίας 109 είναι εκ παραδρομής γραμμένη δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου 2010 στις εγγραφές 1144 & 1146 με Κωδικό 1554.Να διαγραφεί η εγγραφή 1146 ποσού 55,00€.
 7. Ο Ιωάννης Πισιμίσης του Γεωργίου – Καλαρά 5 είναι εκ παραδρομής γραμμένος δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίων 2010 στην εγγραφή 2173 με Κωδικό: 1218 για τον ίδιο τάφο που χρεώνεται στην Πισιμίση Αθηνά του Ιωάννη – Καλαρά 5 με Κωδικό 1368. Να διαγραφεί η εγγραφή 2173 ποσού 55,00€.
 8. Ο Σπυρίδων Κόλλιας του Παναγιώτη – Εξαμίλια είναι εκ παραδρομής γραμμένος δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων στις εγγραφές 126 & 127.Να διαγραφεί η εγγραφή 127 ποσού 35,00€ στις εγγραφές 126 & 127. Να διαγραφεί η εγγραφή 127 ποσού 35,00€.
 9. Ο Ευάγγελος Τασσόπουλος – Σισύφου 14 εμφανίζεται χρεωμένος στο σύστημα με 14,67€ για τέλη Κοιμητηρίου 1992.Θα πρέπει να διαγραφεί γιατί έχει πληρωθεί με: ΣΕΙΡΑ IV αρ.624028 διπλότυπο είσπραξης 7/9/1992 που προσκομίζει.
 10. Ο Τιμόθεος Μακρής του Ιωάννη – Εξαμίλια είναι γραμμένος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων 2010 στην εγγραφή 148. Θα πρέπει να διαγραφεί γιατί ο ίδιος τάφος , πληρώνεται από τον Δημήτριο Μακρή του Τιμοθέου – ποσού 35,00€.
 11. Ο Αθανάσιος Λωρίδας – Βύρωνας 38 Χαλάνδρι – είναι γραμμένη στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κεχρεών 2010.Να διαγραφεί γιατί με δήλωσή του δεν υπάρχει οικογενειακός τάφος στο Κοιμητήριο Κεχρεών.
 12. Ο Δημήτριος Λιάκουρας – Αρχ.Κόρινθος είναι εκ παραδρομής χρεωμένος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Άννας -Αρχ.Κορίνθου για τα έτη 2007,2008,2009 & 2010 με 35,00€ το έτος. Θα πρέπει να διαγραφεί Κωδικός 23055 γιατί για τον ίδιο τάφο χρεώνεται ο αδελφός του Ανδρέας Λιάκουρας του Γεωργίου.
 13.  Η Φωτεινή Τραχά του Εμμανουήλ – Αρχαία Κόρινθος είναι γραμμένη στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγίας Άννας Αρχαίας Κορίνθου 2010 στην εγγραφή         ποσού 35,00€.Θα πρέπει να διαγραφεί γιατί για τον ίδιο τάφο χρεώνεται η Ειρήνη Πατσιαβού του Γεωργίου με Κωδικό 35881.
 14. Ο Δημήτριος Τριανταφύλλου του Δημητρίου – Κεχριές είναι γραμμένος στον χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κεχρεών για το έτος. Θα πρέπει να διαγραφεί γιατί ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει οικογενειακό τάφο στο Κοιμητήριο Κεχρεών του Δήμου Κορινθίων – ποσού 35,00€ στην εγγραφή 78.
 15. Στο Κοιμητήριο Ζ.Πηγής υπάρχει οικογενειακός τάφος ο οποίος χρεώνεται και στο όνομα του αποθανόντα πατέρα του Χρήστου Παπαγεωργίου – Ευποιίας 15 με Κωδικό 1563 και στο όνομα της μητέρας του Ευγενίας Παπαγεωργίου με Κωδικό 1564 – Ευποίας 13. Θα πρέπει να διαγραφεί η εγγραφή Παπαγεωργίου Χρήστος 2010 με Κωδικό 1563 γιατί το 2010 έχει πληρωθεί από την Παπαγεωργίου Ευγενία με Κωδικό 1564 ποσού 35,00€ και για τα έτη 2008 & 2009 στο όνομα Παπαγεωργίου Ευγενία με Κωδικό 1564 γιατί έχουν πληρωθεί από τον Χρήστο Παπαγεωργίου ποσού 110,00€.
 16. Ο Παναγιώτης Χαλάτσης με Κωδικό 1176 – Κολοκοτρώνη 59 είναι χρεωμένος για τέλη Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής ετών 2004-2005-2006-2007-2008-2009 & 2010. Θα πρέπει να διαγραφούν γιατί έχει παραιτηθεί των δικαιωμάτων του οικογενειακού τάφου και ο τάφος ήδη έχει παραχωρηθεί σαν δύο τάφοι τετραετούς χρήσης σε δημότες μας (Βασιλόπουλο & Παπούλια).
 17. Ο Γεώργιος Σάββας του Θεοφάνη με Κωδικό 24409 – Ξυλοκέριζα είναι χρεωμένος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ξυλοκέριζας έτους 2010 ποσού 35,00€. Θα πρέπει να διαγραφεί γιατί έχει παραιτηθεί του δικαιώματος χρήσης.
 18. Στο Κοιμητήριο Ζ.Πηγής υπάρχει διπλός οικογενειακός τάφος με στοιχεία Α1-1-10 στον οποίο έχουν ενταφιαστεί ο Ιωάννης Καλλίρης στις 05/06/1990 και η γυναίκα του Βασιλική Καλλίρη στις 10/01/97 χωρίς κατιόντες. Τα δικαιώματα του τάφου δεν έχουν πληρωθεί από το 1994 έως και το έτος 2010 συνολικού ποσού 730,71€. Επειδή δεν υπάρχουν κατιόντες και επειδή σύμφωνα με τον κανονισμό Κοιμητηρίων ο τάφος περιέρχεται στο Δήμο όταν δεν έχει τακτοποιηθεί οικονομικά πάνω από πέντε χρόνια και θα πρέπει με απόφασή σας το ανωτέρω ποσό των 730,71€ να διαγραφεί (1994 έως και 2010).
 19. Στο Κοιμητήριο Ζ.Πηγής υπάρχει διπλός οικογενειακός τάφος με στοιχεία Β2-23-14 στο όνομα Γεώργιος Ντότας και έχουν ενταφιαστεί η γυναίκα του Ουρανία Ντότα στις 14/07/1942 και ο ίδιος στις 29/12/76. Υπάρχει οφειλή από το 1993 έως και το 2010 ποσού 760,06€. Ο ανωτέρω τάφος περιέρχεται στο Δήμο και το ποσό των 760,06€ με απόφασή σας θα πρέπει να διαγραφεί.
 20. Στο Κοιμητήριο Ζ.Πηγής υπάρχει οικογενειακός τάφος στο όνομα Μαργαρίτα Πλαστουργού και έχουν ενταφιαστεί ο Διονύσιος Πλαστουργός στις 3/8/1987 και η ίδια η Μαργαρίτα Πλαστουργού στις 18/04/2002 χωρίς κατιόντες. Υπάρχει οφειλή δικαιωμάτων Κοιμητηρίων από το 2003 έως και το 2010 ποσού 426,96€ πλέον προσαυξήσεων. Το ανωτέρω ποσό πρέπει με απόφασή σας να διαγραφεί. Ήδη ο τάφος έχει παραχωρηθεί σαν τάφος τετραετούς χρήσης. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 174 § 1δ του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Τη διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων:
 
 1. της εγγραφής 2217 ποσού 55,00€, στην οποία είναι γραμμένη η Πούλου Ουρανία του Ιωάννη – Καραϊσκάκη 62, Παλλήνη Αττικής με Κωδικό:49642, διότι είναι εκ παραδρομής γραμμένη στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίων 2010 δύο φορές με αύξοντα αριθμό 2216 & 2217.
 2. Της εγγραφής 253 ποσού 35,00€, στην οποία είναι γραμμένος ο Αντώνιος Τσαντήλας του Χρήστου – Εξαμίλια με Κωδικό:24188, διότι είναι εκ παραδρομής γραμμένος δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίων Εξαμιλίων 2010 στις εγγραφές 252 & 253.
 3. Της εγγραφής 224 ποσού των 35,00€ του Σπυρίδωνα Τσαντήλα του Γεωργίου – Εξαμίλια, διότι είναι εκ παραδρομής γραμμένος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Άννας -Αρχ.Κορίνθου 2010 γιατί ο τάφος είναι στα Εξαμίλια.
 4. Της εγγραφής 229 ποσού 35,00€ στην οποία είναι γραμμένος ο Ιωάννης Σούκουλης του Βλασσίου – Εξαμίλια, διότι είναι εκ παραδρομής γραμμένος δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων 2010 στις εγγραφές 228 & 229 με Κωδικό 24136.
 5. Της εγγραφής 1446 ποσού 55,00€ στην οποία είναι γραμμένη η Γεωργία Μαλατέστα του Ανδρέα – Αισώπου 8, διότι είναι εκ παραδρομής γραμμένη δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής 2010 στις εγγραφές 1445 & 1446 με Κωδικό: 29843.
 6. Της εγγραφής 1146 ποσού 55,00€, στην οποία είναι γραμμένη η Μαρία Κορδώση του Λουκά – Εθν.Ανεξαρησίας 109, διότι είναι εκ παραδρομής γραμμένη δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητήριου 2010 στις εγγραφές 1144 & 1146 με Κωδικό 1554.
 7. Της εγγραφής 2173 ποσού 55,00€ στην οποία είναι γραμμένος ο Ιωάννης Πισιμίσης του Γεωργίου – Καλαρά 5, διότι  είναι εκ παραδρομής γραμμένος δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίων 2010 στην εγγραφή 2173 με Κωδικό: 1218 για τον ίδιο τάφο που χρεώνεται στην Πισιμίση Αθηνά του Ιωάννη – Καλαρά 5 με Κωδικό 1368.
 8. Της εγγραφής 127 ποσού 35,00€, στην οποία είναι γραμμένος ο Σπυρίδων Κόλλιας του Παναγιώτη – Εξαμίλια, διότι είναι εκ παραδρομής γραμμένος δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων στις εγγραφές 126 & 127.
 9.  Της εγγραφής ποσού 14,67€ για τέλη Κοιμητηρίου 1992 στο όνομα Ευάγγελου Τασσόπουλου – Σισύφου 14, διότι έχει πληρωθεί με το υπ’αριθμ. 624028 – ΣΕΙΡΑ IV διπλότυπο είσπραξης 7/9/1992 που προσκομίζει.
 10. Της εγγραφής 148 ποσού 35,00€ στην οποία είναι γραμμένος ο Τιμόθεος Μακρής του Ιωάννη – Εξαμίλια στον χρηματικό κατάλογο Εξαμιλίων 2010, διότι ο ίδιος τάφος πληρώνεται από τον Δημήτριο Μακρή του Τιμοθέου.
 11. Της εγγραφής επ’ ονόματι Αθανάσιος Λωρίδας – Βύρωνας 38 Χαλάνδρι στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κεχρεών 2010, διότι με δήλωσή του δεν υπάρχει οικογενειακός τάφος στο ανωτέρω Κοιμητήριο.
 12. Των εγγραφών στις οποίες είναι γραμμένος με κωδικό 23055 ο Δημήτριος Λιάκουρας – Αρχ.Κόρινθος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Άννας -Αρχ.Κορίνθου για τα έτη 2007,2008,2009 & 2010 με 35,00€ το έτος, διότι είναι εκ παραδρομής χρεωμένος για αυτό τον τάφο, για τον οποίο χρεώνεται ο αδελφός του Ανδρέας Λιάκουρας του Γεωργίου.
 1. Της εγγραφής ποσού 35,00 € στην οποία είναι γραμμένη η Φωτεινή Τραχά του Εμμανουήλ – Αρχαία Κόρινθος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγίας Άννας Αρχαίας Κορίνθου 2010, διότι για τον ίδιο τάφο χρεώνεται η Ειρήνη Πατσιαβού του Γεωργίου με Κωδικό 35881.
 2. Της εγγραφής 78 ποσού 35,00€ στην οποία είναι γραμμένος ο Δημήτριος Τριανταφύλλου του Δημητρίου – Κεχριές, στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κεχρεών έτους 2010, διότι ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει οικογενειακό τάφο στο Κοιμητήριο Κεχρεών του Δήμου Κορινθίων.
 3. Στο Κοιμητήριο Ζ.Πηγής υπάρχει οικογενειακός τάφος ο οποίος χρεώνεται και στο όνομα του αποθανόντα πατέρα του Χρήστου Παπαγεωργίου – Ευποιίας 15 με Κωδικό 1563 και στο όνομα της μητέρας του Ευγενίας Παπαγεωργίου με Κωδικό 1564 – Ευποίας 13. Διαγράφεται η εγγραφή Παπαγεωργίου Χρήστος 2010 με Κωδικό 1563 γιατί το 2010 έχει πληρωθεί από την Παπαγεωργίου Ευγενία με Κωδικό 1564 ποσού 35,00€ και για τα έτη 2008 & 2009 στο όνομα Παπαγεωργίου Ευγενία με Κωδικό 1564 γιατί έχουν πληρωθεί από τον Χρήστο Παπαγεωργίου ποσού 110,00 €.
 4. Των εγγραφών για τέλη Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής ετών 2004-2005-2006-2007-2008-2009 & 2010, που είναι γραμμένος ο Παναγιώτης Χαλάτσης – Κολοκοτρώνη 59 με Κωδικό 1176, διότι έχει παραιτηθεί των δικαιωμάτων του οικογενειακού τάφου και ο τάφος ήδη έχει παραχωρηθεί σαν δύο τάφοι τετραετούς χρήσης σε δημότες μας (Βασιλόπουλο & Παπούλια).
 5. Της εγγραφής ποσού 35,00€, στην οποία είναι γραμμένος ο Γεώργιος Σάββας του Θεοφάνη – Ξυλοκέριζα με Κωδικό 24409 στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ξυλοκέριζας έτους 2010, διότι έχει παραιτηθεί του δικαιώματος χρήσης.
 6. Στο Κοιμητήριο Ζ.Πηγής υπάρχει διπλός οικογενειακός τάφος με στοιχεία Α1-1-10 στον οποίο έχουν ενταφιαστεί ο Ιωάννης Καλλίρης στις 05/06/1990 και η γυναίκα του Βασιλική Καλλίρη στις 10/01/97 χωρίς κατιόντες. Τα δικαιώματα του τάφου δεν έχουν πληρωθεί από το 1994 έως και το έτος 2010 συνολικού ποσού 730,71€. Επειδή δεν υπάρχουν κατιόντες και επειδή σύμφωνα με τον κανονισμό Κοιμητηρίων ο τάφος περιέρχεται στο Δήμο όταν δεν έχει τακτοποιηθεί οικονομικά πάνω από πέντε χρόνια, διαγράφεται το ανωτέρω ποσό των 730,71€ (1994 έως και 2010).
 7. Στο Κοιμητήριο Ζ.Πηγής υπάρχει διπλός οικογενειακός τάφος με στοιχεία Β2-23-14 στο όνομα Γεώργιος Ντότας και έχουν ενταφιαστεί η γυναίκα του Ουρανία Ντότα στις 14/07/1942 και ο ίδιος στις 29/12/76. Υπάρχει οφειλή από το 1993 έως και το 2010 ποσού 760,06 €. Διαγράφεται το ανωτέρω ποσό, διότι ο ανωτέρω τάφος περιέρχεται στο Δήμο.
 8. Στο Κοιμητήριο Ζ.Πηγής υπάρχει διπλός οικογενειακός τάφος στο όνομα Μαργαρίτα Πλαστουργού και έχουν ενταφιαστεί ο Διονύσιος Πλαστουργός στις 3/8/1987 και η ίδια η Μαργαρίτα Πλαστουργού στις 18/04/2002 χωρίς κατιόντες. Υπάρχει οφειλή από το 2003 έως και το 2010 ποσού 426,96 € πλέον προσαυξήσεων. Διαγράφεται το ανωτέρω ποσό, διότι ήδη ο τάφος έχει παραχωρηθεί σαν τάφος τετραετούς χρήσης. 
 
           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 20 / 2011 .
 
   
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ   ΜΕΛΗ
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-01-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment