Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/4/18-01-2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18.01.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 737/14.01.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήσαv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκ. και 9)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 4η : Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ‘’ προϋπολογισμού 53.000,00€» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 22/313/2010 απόφασή μας καθορίσαμε όρους για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορίσαμε ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 28η Δεκεμβρίου 2010, συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής Δημοπρασιών, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της Ε.Δ. την 28.12.2010, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 03.01.2011 για υποβολή τυχόν ενστάσεων.- Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η Ε.Δ. με το από 04.12.2010 πρακτικό της εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στην εδρεύουσα στην Κόρινθο (Κολιάτσου 32) Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία Κορίνθου με την επωνυμία «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό πτυχίου 25335 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 Τάξης και για έργα Η/Μ Α2 Τάξης, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 6,5%.-


Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της:α]το σχετικό φάκελο της δημοπρασίας και β]τις σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Επικυρώνει τα αναφερόμενα στο ιστορικό από 28.12.2010 και 04.01.2011 πρακτικά της δημοπρασίας, που διενεργήθηκε την 28.12.2010 για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΑΡΓΟΥΣ» προϋπολογισμού 53.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).-
2. Ανακηρύσσει μειοδότη της ανωτέρω δημοπρασίας την εδρεύουσα στην Κόρινθο (Κολιάτσου 32) Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία Κορίνθου με την επωνυμία «Δ.Α.Κ.Ε.Κ.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό πτυχίου 25335 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 Τάξης και για έργα Η/Μ Α2 Τάξης, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 6,5%.-
3. Η αμοιβή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2010 με ΚΑ 30.7322.0078 ποσού 53.000,00 € (ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΑΡΓΟΥΣ» (ΑΔΣ 15/240/2010).-
……………………………………………………………………………………..…………………………………
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 1/4/2011


Ο Πρόεδρoς                                                         Τα Μέλη
                                                                            Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                Δράκος Παναγιώτης 
                                                                           Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                           Φόρτης Φώτιος
                                                                           Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                           Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                           Τόγιας Σωκράτης
                                                                           Καρπούζης Γρηγόριος