Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/5/18-01-2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18.01.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 737/14.01.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήσαv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκ. και 9)Καρπούζης Γρ..


ΑΠΟΦΑΣΗ 5η: Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Πληρεξουσίων δικηγόρων» και λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Την 29.12.2010 μας κοινοποιήθηκε με δικαστικό επιμελητή αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Ελένης Πρωτόπαπα του Παναγιώτη, Σοφίας Πρωτόπαπα του Παναγιώτη και Αρχόντως Πρωτόπαπα του Παναγιώτη (κληρονόμων του Πρωτόπαπα Παναγιώτη του Γεωργίου) κατά των Ιωάννη Σοφού του Σωτηρίου και του Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης, της οποίας έχει οριστεί δικάσιμος η 09-03-2011. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο της 09.03.2011 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, θα συντάξει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα επιμεληθεί για την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, θα παραστεί κατά τη συζήτησή της, θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για τον λόγο αυτό προτείνω την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σταυρούλα Κουτή.-


Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σταυρούλα Κουτή, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο της 09.03.2011 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, να συντάξει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να επιμεληθεί για την έκδοση της σχετικής απόφασης, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.-
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στην ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012 Οικονομίας και Οικονομικών {ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007}.-
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 1/5/2011


Ο Πρόεδρoς                                                            Τα Μέλη
                                                                              Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                  Δράκος Παναγιώτης 
                                                                             Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                             Φόρτης Φώτιος
                                                                             Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                             Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                            Τόγιας Σωκράτης
                                                                            Καρπούζης Γρηγόριος