Απόφαση αριθμ. 1/6/18-01-2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18.01.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 737/14.01.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήσαv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκ. και 9)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 6η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Πληρεξουσίων δικηγόρων» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ΄ αριθμ. 1/6/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ορίσαμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Σωτήρη Γαλάνη, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της αγωγής των Ανδρέα Ν. Παπανικολάου, Μαρίνας συζ. Ανδρέα Παπανικολάου το γένος Ζαφειροπούλου, Νικολάου Αν. Παπανικολάου και Παναγιώτας Αν. Παπανικολάου, απάντων κατοίκων Αρχ. Κορίνθου, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου και του Δήμου Κορινθίων, η οποία κατατέθηκε ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 118/08-12-2009. Ήδη ο ανωτέρω δικηγόρος ενημέρωσε το Δήμο ότι αδυνατεί να παραστεί στην κατόπιν αναβολής δικάσιμο της 27ης Ιανουαρίου 2011 για την ως άνω υπόθεση, λόγω εργασιακού του κωλύματος, συνεπώς θα πρέπει να ορίσουμε άλλο πληρεξούσιο δικηγόρο για τον χειρισμό της άνω υποθέσεως και για τον λόγο αυτό προτείνω τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Παναγιώτη Ριζόγιαννη, ο οποίος θα πρέπει να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 27-01-2011 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, θα συντάξει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα επιμεληθεί για την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, θα παραστεί κατά τη συζήτησή της, θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Παναγιώτη Ριζόγιαννη, στον οποίο δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο της 27.01.2011 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, να συντάξει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να επιμεληθεί για την έκδοση της σχετικής απόφασης, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει έφεση εφόσον η εκδοθησόμενη απόφαση βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παραστεί κατά τη συζήτησή της, να καταθέσει σχετικό υπόμνημα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.-
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στην ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012 Οικονομίας και Οικονομικών {ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007}.-
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 1/6/2011


Ο Πρόεδρoς                                                                     Τα Μέλη
                                                                                 Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                     Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                               Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                               Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                               Τόγιας Σωκράτης
                                                                               Καρπούζης Γρηγόριος