Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/7/2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18.01.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 737/14.01.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήσαv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκ. και 9)Καρπούζης Γρ..
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Φόρτης Φωτ. λόγω έννομου συμφέροντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 7η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Πληρεξουσίων δικηγόρων» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την από 04-01-2011 επιστολή του ο δικηγόρος κ. Βασίλειος Γαρούφης μας ενημέρωσε ότι στις 02-02-2011 εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου αγωγή του τέως Δήμου Τενέας κατά της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», η οποία αφορά την απόδοση λόγω παρελεύσεως της συμβατικής διάρκειας της μισθώσεως της εκμισθωθείσης από την πρώην Κοινότητα Χιλιομοδίου προς την εναγόμενη εταιρεία λατομικής εκτάσεως, εμβαδού 61.786 τ.μ.. Ο εν λόγω δικηγόρος έχει οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος του τέως Δήμου Τενέας, δυνάμει της αριθμ. 169/2007 απόφασης Δημαρχιακής του Επιτροπής, και ζητά την έκδοση σχετικής απόφασης ορισμού του για την ως άνω υπόθεση, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, ο οποίος είναι εκ του Νόμου διάδοχος στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Τενέας. Για το λόγο αυτό προτείνω τον ορισμό του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Βασιλείου Γαρούφη ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων, ο οποίος θα πρέπει να προβεί στη ματαίωση της αγωγής εξώσεως του Δήμου Τενέας κατά της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», προκειμένου να δυνηθούμε να λάβουμε πλήρη γνώση της υποθέσεως και να αξιολογήσουμε αυτήν, λόγω των υφισταμένων στενών χρονικών ορίων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Βασίλειο Γαρούφη, στον οποίο δίνει εντολή να προβεί στη ματαίωση της αγωγής εξώσεως του Δήμου Τενέας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (αριθμ. εκθέσεως καταθέσεως: 131/ΜΘ 131/2007) κατά της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», προκειμένου να δυνηθούμε να λάβουμε πλήρη γνώση της υποθέσεως και να αξιολογήσουμε αυτήν, λόγω των υφισταμένων στενών χρονικών ορίων.
Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στην ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012 Οικονομίας και Οικονομικών {ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007}.-
Ο κ. Φόρτης Φώτης επανέρχεται στη συνεδρίαση.
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 1/7/2011
Ο Πρόεδρoς                                                                            Τα Μέλη
                                                                                                  Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                       Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                                  Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                                  Φόρτης Φώτιος
                                                                                                  Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                                  Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                                  Τόγιας Σωκράτης
                                                                                                  Καρπούζης Γρηγόριος