Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/9/2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18.01.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 737/14.01.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήσαv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκ. και 9)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 9η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Πληρεξουσίων δικηγόρων» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. 7/126/2010 απόφασή μας είχαμε αναθέσει στις δικηγόρους στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.κ. Σταυρούλα Κουτή και Αγγελική Γεώργαρη να αναλάβουν τη διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδος πρωτόδικα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου των υποχρεώσεων σε χρήμα (αποζημιώσεις λόγω ελλειμμάων, μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα, επικείμενα ανά είδος και κατηγορία κ.λπ.), ήτοι να καταθέσουν αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεων, να παραστούν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τις δικασίμους που θα ορισθούν ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθούν οι άνω αιτήσεις, να συντάξουν και καταθέσουν σχετικά υπομνήματα, να επιμεληθούν για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν εφέσεις εφόσον οι εκδοθησόμενες αποφάσεις βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου, να παραστούν κατά τη συζήτησή των, να καταθέσουν σχετικά υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.- Ήδη η μία εκ των ανωτέρω δικηγόρος, η κ. Σταυρούλα Κουτή, μας ενημέρωσε, ότι αδυνατεί να αναλάβει την υπόθεση λόγω προσωπικού κωλύματός της κι έτσι προτείνω να αναθέσουμε την εν λόγω υπόθεση στην κ. Αγγελική Γεώργαρη και μόνον.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει μοναδική πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αγγελική Γεώργαρη, στην οποία δίνει εντολή να καταθέσει αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεων, να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τις δικασίμους που θα ορισθούν ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ήθελε συζητηθούν οι άνω αιτήσεις, να συντάξει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, να επιμεληθεί για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει εφέσεις, εφόσον οι εκδοθησόμενες αποφάσεις βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου, να παραστεί κατά τη συζήτησή των, να καταθέσει σχετικά υπομνήματα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στην ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012 Οικονομίας και Οικονομικών {ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007}.-
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 1/9/2011
Ο Πρόεδρoς                                                                            Τα Μέλη
                                                                                                Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                    Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                               Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                               Φόρτης Φώτιος
                                                                                               Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                               Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                              Τόγιας Σωκράτης
                                                                                               Καρπούζης Γρηγόριος