Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1/14/2011

Αριθμός Πρακτικού 1
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18.01.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Παρτσινέβελο Κων/νο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Τόγια Σωκράτη και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09.00 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 737/14.01.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή ήσαv παρόvτα όλα τα μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Παρτσινέβελος Κων., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κασίμης Χαρ., 8)Τόγιας Σωκ. και 9)Καρπούζης Γρ..
ΑΠΟΦΑΣΗ 14η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Πληρεξουσίων δικηγόρων» λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με το αριθμ. 3/10-01-2011 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας μας διαβιβάστηκε η από 23-12-2010 αίτηση της εταιρείας HELM HELLAS ABEE, προκειμένου για την αποστολή από το Δήμο φακέλου και απόψεων στο Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως. Για το λόγο αυτό και επιπλέον για να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και θα συντάξει την απαιτούμενη έκθεση για την ως άνω υπόθεση, συνεπώς προτείνω τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Ανδρικοπούλου Δήμητρα.-


Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Ανδρικοπούλου Δήμητρα, στην οποία δίνει εντολή να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και να συντάξει την απαιτούμενη έκθεση για την ως άνω υπόθεση, σύμφωνα με το αριθμ. 3/10-01-2011 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (αρθρ. 7 του Ν. 2753/99).-
……………………………………………………………………………………………………..……………..
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 1/14/2011
Ο Πρόεδρoς                                                                            Τα Μέλη
                                                                                               Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                   Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                              Παρτσινέβελος Κων/νος
                                                                                              Φόρτης Φώτιος
                                                                                              Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                              Κασίμης Χαράλαμπος
                                                                                             Τόγιας Σωκράτης
                                                                                              Καρπούζης Γρηγόριος