Περίληψη Διακήρυξης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 33081/20-12-2010
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)
 
1.      Ο Δήμος Κορινθίων προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου», με προεκτιμώμενη αμοιβή 46.700,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
2.      Η μελέτη αφορά την κατηγορία 8, Στατικές Μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 42.473,84 €, μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ με προεκτιμώμενη αμοιβή 828,25 € και τεύχη δημοπράτησης με προεκτιμώμενη αμοιβή 3.397,91 €.
3.      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας  ΕΡΜΟΥ 59, ΤΚ 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Τηλέφωνο: 27413 61026, Fax: 27410 27592, μέχρι την 03/03/2011 και ώρα 13η.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27413 61026, Fax: 27410 27592, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Αικατερίνη Διανιήλ
4.      Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 11/03/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ.
5.      Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
6.      α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών – Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν την κατηγορία και τις τάξεις της μελέτης, ήτοι:
τάξη Γ’ ή Δ’, στην κατηγορία 08
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι: γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχή κατηγορία μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
με 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, ή 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας, 1 8ετούς εμπειρίας και 2 στελέχη 4ετούς εμπειρίας.
7.      Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικανότητας.
8.      Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι τέσσερις (4) μήνες.
9.      Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 934,00 € και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 8 μήνες.
10. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου
11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζόμενων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18,19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.
                                                                Ο Δήμαρχος Κορινθίων
                                                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
 

Leave a Comment